يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧

 

مدیر دفتر توسعه آموزش

نام و نام خانوادگی : دكتر شهناز ریماز

مرتبه علمی: دانشیار

آخرين مدرك  تحصیلی : دكترای تخصصي 

رشته تحصيلی :  اپیدمیولوژی

محل كار : گروه اپیدمیولوژی ، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی ایران

 آدرس محل كار:  تهران بزرگراه  شهید  همت غرب ، بین تقاطع شیخ فضل‌ا...نوری و  شهید چمران              

 تلفن تماس : 86704645

ایمیل  :        srimaz2000@yahoo.com