مسئول واحد روابط عمومی دانشکده

سرکار خانم مهندس عاطفه گودرزی

مسئول واحد انفورماتیک دانشکده

شماره تماس :86704759

پست الکترونیک:  http://public_soh.iums.ac.ir

 

اخبار