• سرفصل دروس مقطع PhD 
   دانلود : آموزش_بهداشت_و_ارتقاءسلامت.pdf           حجم فایل 580 KB
   دانلود : علوم_تغذيه.pdf           حجم فایل 245 KB
   دانلود : بهداشت_محيط.pdf           حجم فایل 868 KB
   دانلود : اپیدمیولوژی.doc           حجم فایل 25 KB