برنامه کلاس های نیمسال دوم سال 96-95

                                                                         

                                                                        

                                                                            به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة:  کارشناسی ارشد   رشته: علوم تغذیه               ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

پاتوفیزیولوژی

     خانم دکتر جزایری

10-8

کلاس7

        تغذیه بالینی

آقای دکتر شیدفر-خانمها

دکتر جزایری-دکترآریائیان

12-10

کلاس7

 

تغذیه پیشرفته (1) آقای دکتر شیدفر-خانمها   دکتر زراتی دکتر امیری

15-13

کلاس7

 

 

 

 

زبان تخصصی پیشرفته

آقای دکتر شیدفر

 

کلاس8

 

رژیم درمانی(2)

خانم ها دکتر زراتی-دکتر امیری

کلاس8

 

يكشنبه

اپیدمیولوژی تغذیه

آقای دکتر وفا-خانم

     دکتر جزایری

10-8

کلاس8

 

مباحث جاری تغذیه

اعضای گروه

 

12-10

کلاس8

 

تغذیه تجربی

  خانم  دکترآریائیان

15-13

کلاس8

 

تغذیه پیشرفته (2)

آقای دکتر وفا-خانم دکترآریائیان

17-15

کلاس8

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ارشد      رشته: علوم  بهداشتی درتغذیه                        ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

بررسی وارزیابی وضع تغذیه جامعه

خانمها دکتر آریائیان -دکترزراتی

10-8

کلاس7

 

مباحث جاری تغذیه

گروه تغذیه

 

12-10

کلاس7

برنامه های تغذیه در سطح جامعه

آقای دکتر وفا-خانم دکتر جزایری

15-13

کلاس7

 

 

 

 

 

دوشنبه

آموزش ومشاوره تغذیه

خانمها دکتر جزایری-

دکتر امیری

 

 

10-8

کلاس7

 

تغذیه جامعه

آقای دکتر شیدفر - خانمها دکتر زراتی-دکتر امیری

 

12-10

کلاس7

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

                                                                                 به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ارشد                رشته: اپیدمیولوژی                   ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

روشهای آماری در اپیدمیولوژِی

خانم دکتر جانانی

10-8

کلاس 8

اپیدمیولوژی بیماریهای غیر واگیر

12-10

کلاس 8

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر

 

16-14

کلاس1

 

 

 

 

 

سه شنبه

روشهای آمارزیستی2

 خانم دکتر جانانی

10-8

کلاس 8

روش های اپیدمیولوژی

آقای دکتر متولیان

12-10

سالن کنفرانس

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: Ph.D                رشته: اپیدمیولوژی                     ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

اپیدمیولوژی موردی/شاهدی

آقای دکتر متولیان

12-10

سالن کنفرانس

اپیدمیولوژی3/ کارآزمایی ها

آقای دکتر سلیمانی

16-14 سالن کنفرانس

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

مطالعه کیفی

خانم دکتر ریماز

12-10

سالن کنفرانس

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

اپیدمیولوژی2/ استناج علمی

خانم دکتر ناصحی

10-8

سالن کنفرانس

سمینار

12-10 سالن کنفرانس

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: Ph.D                رشته: اپیدمیولوژی                     ترم:3

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

آمار 3/تحلیل بقا

خانم دکتر جانانی

 

10-8

سالن کنفرانس

اپیدمیولوژی موردی/شاهدی

آقای دکتر متولیان

12-10

سالن کنفرانس

 

 

اپیدمیولوژی اجتماعی

17-15

کلاس 3

 

 

دوشنبه

 

 

مدلهای پیش بینی در اپیدمیولوژی

آقای دکتر خلیلی

12-10

کلاس3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

انتقال دانش اپیدمیولوژی

خانم دکتر جانانی

 

12-10

کلاس 3

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                                                                              به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة:  کارشناسی ارشد                رشته: آمارزیستی                        ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

تجزیه وتحلیل چند متغیره کاربردی(پیوسته)

آقای دکتر صالحی

 

16-13

کلاس 5

 

 

يكشنبه

روشهای آمارزیستی(2)

خانم دکتررسولی

13-10

کلاس5

تجزیه وتحلیل  داده های طبقه بندی(گسسته)

آقای دکتر رودباری

 

17-14

کلاس 5

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی

خانم دکتر ابوالقاسمی

13-10

کلاس6

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ناپیوسته          رشته:  بهداشت حرفه ای                 ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

تربیت بدنی2

خواهران

 

10-8

صداوارتعاش درمحیط کار

آقای دکتر علی محمدی

12-10

کلاس 10

ایمنی در محیط کار

آقای دکتر ابراهیمی

15-13

کلاس 10

 

 

 

 

يكشنبه

تربیت بدنی2

برادران

 

10-8

تاریخ امامت

حاج آقا جلالی

12-10

کلاس10

آمار حیاتی مقدماتی

خانم حسینی

15-13

کلاس10

متون اسلامی

حاج آقا میرنوری

17-15

کلاس 10

 

 

دوشنبه

مکانیک سیالات

آقای دکتر کرمانی

10-8

کلاس 10

تجزیه وارزشیابی نمونه های هوا

12-10

کلاس 10

روشنایی در محیط کار

15-13

کلاس 10

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

بیماریهای ناشی از کار

آقای دکتر محمدی وهمکاران

15-13

گروه طب کار

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ناپیوسته          رشته:  بهداشت حرفه ای                 ترم:3

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

روانشناسی صنعت وارتقا سلامت

آقای دکتر ابراهیمی

10-8

کلاس9

تنشهای حرارتی در محیط کار

آقای دکتر علی محمدی

12-10

کلاس9

بهداشت پرتوها

آقای دکتر علی محمدی

15-13

کلاس 9

 

 

 

 

يكشنبه

انقلاب اسلامی ایران

حاج آقا جلالی

10-8

کلاس 5

ارزیابی ومدیریت ریسک آقای دکتر ابراهیمی

12-10

کلاس 9

نقشه کشی صنعتی

آقای مهندس قلمی

15-13

کلاس1

 

 

 

 

دوشنبه

مدیریت صنعتی

آقای دکتر وثوقی

10-8

کلاس 9

طراحی تهویه صنعتی

آقای دکتر یار احمدی

12-10

کلاس 9

سم شناسی شغلی

خانم دکتر اشتری نژاد

15-13

کلاس9

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ارشد           رشته: مهندسی بهداشت حرفه ای     ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

بیماریهای ناشی ازکار

گروه طب کار

16-14

گروه طب کار

 

 

 

 

يكشنبه

کنترل صداوارتعاش در صنعت

آقای دکتر علی محمدی

10-8

کلاس 3

آمارحیاتی واستفاده از نرم افزار رایانه ای

خانم حسینی

12-10

کلاس1

سم شناسی شغلی

خانم دکتر اشتری نژاد

15-13

کلاس3

 

 

 

 

دوشنبه

طراحی سیستم های کنترل آلاینده های هوا

آقای دکتر یاراحمدی

10-8

کلاس 4

روش تحقیق در علوم بهداشتی

آقای دکتر وثوقی

12-10

کلاس 4

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ارشد         رشته:  ارگونومی                 ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

ارگونومی محیطی

آقای دکتر علی محمدی

 

10-8

کلاس6

آمار تحلیلی

12-10

کلاس 6

ماکروارگونومی

آقای دکتر وثوقی

15-13

کلاس 6

 

 

 

 

روش تحقیق

آقای دکتر صالحی

يكشنبه

بیومکانیک شغلی

آقای دکتر قاسمی

10-8

کلاس 6

انتروپومتری

آقای دکتر دهقان

12-10

کلاس 6

روانشناسی ارگونومی

خانم دکتر پیری 8هفته اول

15-13

کلاس 6

 

 

 

 

اقتصادارگونومی

آقای دکتر دهقان

آشنایی با بیماریهای اسکلتی

آقای دکتر لبافی نژاد

8هفته دوم

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ارشد                   رشته: آموزش  بهداشت                     ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

ارتباط در آموزش بهداشت وارتقا سلامت

خانم دکتر دهداری

12-10

کلاس4

سیستمهای اطلاع رسانی

خانم دکتر دهداری

15-13

 

زبان تخصصی

آقای دکتر تقدیسی

17-15

کلاس4

 

 

 

سه شنبه

اصول تغذیه

گروه تغذیه

10-8

کلاس 4

تکنولوژی وروشهای آموزشی

آقای دکتر منصوریان

12-10

کلاس4

آموزش بهداشت وارتقا سلامت

خانم دکتر صلحی

15-13

کلاس4

اصول خدمات بهداشتی

آقای دکتر عبادی

17-15

کلاس 4

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: Ph.D                رشته: آموزش  بهداشت                     ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

12-10

کلاس1

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

پژوهش کیفی درآموزش بهداشت

خانم دکتر عرفانی

10-8

کلاس 4

استراتژایهای ارتقا سلامت

آقای دکتر تقدیسی

12-10

کلاس 4

ارتباطات در آموزش بهداشت و......

خانم دکتر دهداری

15-13

کلاس 4

 

 

 

 

 

دوشنبه

تکنولوژی وروشهای آموزشی

آقای دکتر منصوریان

10-8

کلاس6

نظریه ها والگوهای آموزش بهداشت(1)

خانم دکتر صلحی

12-10

کلاس 6

سیاست گزاری سلامت محور

آقای دکتر عبادی فردآذر

15-13

کلاس 6

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: Ph.D                رشته: آموزش  بهداشت                     ترم:3

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

ارزشیابی مداخلات آموزش بهداشت و....

خانم دکتر دهداری

10-8

کلاس5

 

نظریه ها والگوهای آموزش بهداشت

خانم دکتر صلحی

12-10

کلاس5

 

برنامه ریزی ومداخلات آموزش بهداشت

آقای دکتر تقدیسی

15-13

کلاس5

 

 

 

 

 

دوشنبه

تکنولوژی وروشهای آموزشی

آقای دکتر منصوریان

10-8

کلاس6

ارتقا سلامت وسبک زندگی سالم

آقایان دکتر تقدیسی-دکتر منصوریان

12-10

سالن شهید رحیمی

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: کارشناسی ارشد           رشته: مهندسی بهداشت محیط     ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

فن آوری تولید کمپوست

آقای دکتر فرزادکیا

10-8

کلاس 5

طراحی تصفیه خانه فاضلاب

خانم دکتر غلامی آقای دکتر فرزادکیا

12-10

کلاس 5

ژورنال کلاب

15-13

سالن شهید رحیمی

 

 

 

 

 

سه شنبه

کاربرد روشهای پیشرفته دستگاهی......

آقای دکتر اسرافیلی

10-8

کلاس 5

طراحی تصفیه خانه  آب

خانم دکتر رضایی

12-10

کلاس5

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

خانم دکتر رضایی

10-8

کلاس 5

مدیریت فاضلاب صنعتی

خانم دکتر غلامی

12-10

کلاس5

سم شناسی محیط

آقای دکتر جنیدی

15-13

کلاس 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة:                          Ph.Dرشته: بهداشت محیط                ترم:2

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

روش های نوین تصفیه فاضلاب

آقای دکتر فرزادکیا

12-10

کلاس3

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

آمارپیشرفته

آقای دکتر اسرافیلی

10-8

کلاس1

استفاده مجدد وباز چرخش آب

آقای دکتر کرمانی

12-10

کلاس3

ژورنال کلاب

15-13

سالن شهید رحیمی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

روش های نوین تصفیه فاضلاب

خانم دکتر غلامی

10-8

کلاس3

فن آوری های نوین کنترل آلودگی هوا

آقای دکتر جنیدی

 

12-10

کلاس3

آلودگیهای خاک

خانم دکتر رضائی کلانتری

15-13

کلاس 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            به نام خدا

                                                                    دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة:                          Ph.Dرشته: بهداشت محیط                ترم:3

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

روشهای نمونه برداری از هوا

آقای دکترکرمانی

12-10

سالن شهید رحیمی

روشهای فرآورش ودفع لجن

آقای دکتر فرزادکیا

15-13

سالن شهید رحیمی

 

 

 

 

دوشنبه

مدیریت پایش کیفیت آب

 خانم دکتر غلامی

10-8

کلاس 3

 

 

ژورنال کلاب

15-13

سالن شهید رحیمی

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

مدل سازی در علوم مهندسی ومحیط زیست

آقای دکتر جنیدی

 

10-8

کلاس6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             به نام خدا

                                                        دانشكده بهداشت

                      دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایران                                                         

      برنامه هفتگي نيمسال:  دوم    سال تحصيلي  :  96-95      دانشجوي دورة: MPH         رشته:  MD-MPH                                 ترم:3

ايام هفته

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

نام درس

ساعت

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

اپیدمیولوژی تغذیه

گروه تغذیه

15-13

کلاس 6

بهداشت بین الملل

آقای دکتر مشکینی

17-15

کلاس6

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

اصول اپیدمیولوژی وروش تحقیق

آقای دکتر متولیان

16-13

کلاس6