(اهداف بلند مدت وکوتاه مدت دانشکده بهداشت))

 

        اهداف کوتاه مدت :فراهم آوردن امکانات آموزش عالی برای دانشجویان ، متخصصین ، کارکنان بهداشتی و متولیان سلامت جامعه و نیز آموزش عامه مردم ، ارتقا کمی و کیفی آموزش وپژوهش  از درون و تعاملات ملی و بین المللی به جهت تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در حل مشکلات و مسایل بهداشتی و سلامت  و ایجاد تغییر با روشهای نوین در این زمینه تاثیرگذار باشند ارائه راهکارهای مناسب مرتبط با امور سلامت جامعه ارتقا ی کمی و کیفی ساختار پژوهشی دانشکده مرتبط با گروههای آموزشی .

       اهداف بلند مدت :پیشنهاد و اجرا و رهبری پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور ارتقای سلامت گروههای مختلف جامعه در سطح ملی

دانشکده بهداشت به عنوان بخشی از آموزش و پژوهش علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای سلامت عمومی و گسترش ارتباطات از تمامی ظرفیتهای خود به لحاظ فناوری ، اطلاعات و ارتباطات استفاده نموده و در این زمنیه تلاش خواهد کرد .

به منظور تربیت و تامین نیروی کارآمد مورد نیاز ارگانها و موسسات مرتبط با علوم بهداشتی در صدد گسترش رشته های تحصیلی خود در زمینه های مهندسی بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، علوم بهداشتی و تغذیه ، آمار زیستی ، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی و دوره های عالی MPHمیباشد .

انتشار و دسترسی به یافته های پژوهشی به منظور افزایش آگاهی های بهداشتی محققین و افراد جامعه

ارتقا سلامت و ارائه سرویسهای خدمات بهداشتی جامعه ، طرح زیر ساختهای مدون و اجرای آن به جهت ارتقای جایگاه دانشکده بهداشت در سطح جامعه و بین الملل .

نقاط قوت:وجود امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی تخصصی  مرتبط با گروه های آموزشی موجود ، تلاش درارتقای کمی وکیفی امر آموزش وپژوهش با استفاده از روش های نوین  وایجاد وگسترش رشته های جدید ، مرتبط با گروههای آموزشی به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی  ، هم چون راه اندازی رشته ارگونومی تخصصی ،تربیت وتوانمند سازی دانش آموختگان درراستای سلامت وبهداشت جامعه جهت سازمانها وارگانهای ذیربط ،وجود دوره عالی MPHبا هدف تربیت افرادی متحبر در زمینه های بهداشت عمومی ومبارزه با بیماریها ، ،  ایجاد مرکز تحقیقات علوم وتکنولوژی بهداشت محیط  ، انتشار مجله مجازی ره آورد سلامت و مجله سلامت کار ایران که درجشنواره رازی سال 92به عنوان مجله برترمنتخب گردید  ،وجود دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ، تلاش در گسترش ارتباطات آموزشی و پژوهشی  در تمامی امور مرتبط درسطح جامعه وملی، با استفاده از ظرفیتهای موجود ، پیشنهاد ،اجرا ورهبری پژوهش های بنیادی وکاربردی به منظور ارتقاء سلامت گروه های مختلف جامعه در سطح ملی ، شرکت فعال در جلسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، تجهیزکتابخانه دانشکده به نرم افزار پارس آذرخش و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی ، امکان استفاده از فرمت PDFدربخش کتابهای الکترونیکی ، برگزاری سخنرانی های علمی ، کارگاه های تخصصی ، ژورنال کلاب و... توسط اساتید مجرب دانشکده ومدعو ، ارتقا ءوگسترش تجهیزات رایانه ای ، ازجمله راه اندازی سایت دانشجویان PhD،سایت آموزشی ، سایت دانشجویی به صورت مستقل و...استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات  وتلاش در جهت ارتقای آن  به منظور انجام بهینه وظایف و همچنین بکارگیری در امر آموزش وپژوهش درون سازمانی و برون سازمانی، راه اندازی سایت انگلیسی ،فرآیندسازی درکلیه امور، وجود اساتيد با تجربه، فرهيخته و متعهد،وجودکارکنان و کارشناسان متعهد و با تجربه ،امكان پژوهشهاي بين بخشي در قالب جذب دانشجويان MPH، برگزاری جلسات آموزشی وپژوهشی و اداری ومالی به صورت ادواری، استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی به لحاظ کاربری مناسب ودرراستای آن بازسازی ،نوسازی (آزمایشگاهها، حوزه اداری ،آبدارخانه )  واگذاری بخشی از خدمات ایاب وذهاب به بخش خصوصی طبق مقرات ودر مجموع برنامه ریزی هدفمند در راستای اهداف ورسالت دانشگاه در امر توسعه آموزش وپژوهش درراستای تفکر ارتقای سلامت وتوسعه پایدار ولحاظ نمودن استانداردهای مورد نظر ودرنهایت جلب رضایت خدمات گیرندگان حال وآینده جامعه

 

نقاط ضعف: کمبود  نیروی کارشناس و کارآمد در زمینه های مختلف  به تعدادنفرات مورد نیازدرحال حاضر:( کارشناس آزمایشگاه ، کارشناس جهت فعالیت در گروه های آموزشی ، کارشناس دفتر توسعه آموزش ، کارشناس درامور بین الملل مسلط به زبان انگلیسی، کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی وپزشکی و.کارشناس مسلط به امور اداری .. )که دربعضی موارد با مسئولین امر مکاتبات صورت گرفته  است.  عدم وجود اطلاعات  منسجم آموزشی ، پژوهشی واداری ومالی به روز ( دراین خصوص درحال تدوین وبرنامه ریزی می باشد.) .عدم وجودامکانات وابزارات  به شکل مقررات ،به جهت تشویق وترغیب اساتید ودانشجویان ، کارشناسان وکارکنان به لحاظ ایجاد انگیزه و نوآوری وخلاقیت  ،