دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

برنامه استراتژیک دانشکده

اهداف :

/ ترویج وارائه طرح های آموزشی وپژوهشی کاربردی درراستای سلامت وبهداشت جامعه وپیشگیری از بیماریها وآسیبها ،براساس اصول ومعیارهای انسانی واسلامی

/تربیت دانش آموختگانی که بتوانند درحل مشکلات ورفع نیازهای جامعه در عرصه مسائل بهداشتی وسلامت جامعه تاثیرگذار باشند.

/آگاهی آحاد مردم از سلامت ومراقبت های بهداشتی ، تغذیه سالم ومناسب وکافی وپیامدهای زیست محیطی و... ازطریق رسانه ها ومطبوعات و...

/شناسایی استعدادهای دانشجویی وهدایت آن با توجه به نیازها والویت های جامعه درحال حاضر وآینده در عرصه آموزش های بهداشتی

/تشویق وترغیب اساتید ودانشجویان به منظور توسعه طرح های آموزشی وپژوهشی کاربردی درزمینه ترویج شیوه های سالم واسلامی با محوریت عوامل موثر برسلامت وبهداشت جامعه

/تربیت سرمایه های انسانی بر مبنای اخلاق حرفه ای ،مبتنی بر تعالیم اسلامی

/برنامه ریزی درجهت توانمند سازی اساتید ، دانشجویان ، کارشناسان وکارکنان وتقویت مهارتهای فردی وجمعی

/ایجاد دوره های متنوع MPH به منظور تربیت دانش آموختگان و در راستای بهداشت روان وپیشگیری از آسیب های روحی ،روانی ، اجتماعی وجسمی ،اعتیاد، رسیدگی به سالمندان ، آمادگی مواجهه با بحرانها وبلایای طبیعی و.سوانح وحوادث.. وهمچنین ارتقاء واصلاحات در فعالیتهای آموزشی وپژوهشی آن براساس اطلاعات روز

      / دانشکده بهداشت به منظور تربیت و تامین نیروی کارآمد مورد نیاز ارگانها و موسسات مرتبط با علوم بهداشتی در صدد گسترش رشته های تحصیلی خود در زمینه های مهندسی بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای ، علوم بهداشتی و تغذیه ، آمار زیستی ، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی و دوره های عالی MPHمیباشد .

 /انتشار و دسترسی به یافته های پژوهشی به منظور افزایش آگاهی های بهداشتی محققین و افراد جامعه

/ طرح زیر ساختهای مدون و اجرای آن به جهت ارتقای جایگاه دانشکده بهداشت در سطح جامعه و بین الملل .

 

/ارائه خدمات آموزشی وپژوهشی ومشاوره  ای در حوزه های مرتبط با گروه های آموزشی موجود       

 

 

 

 

 

اقداماتی یا برنامه هایی که تاکنون انجام شده است (نقاط قوت ):

وجود امکانات وتجهیزات آزمایشگاهی تخصصی  مرتبط با گروه های آموزشی موجود ، تلاش درارتقای کمی وکیفی امر آموزش وپژوهش با استفاده از روش های نوین  وایجاد وگسترش رشته های جدید ، مرتبط با گروههای آموزشی به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی  ، هم چون راه اندازی رشته ارگونومی تخصصی ،تربیت وتوانمند سازی دانش آموختگان درراستای سلامت وبهداشت جامعه جهت سازمانها وارگانهای ذیربط ،وجود دوره عالی MPHبا هدف تربیت افرادی متحبر در زمینه های بهداشت عمومی ومبارزه با بیماریها ، ،  ایجاد مرکز تحقیقات علوم وتکنولوژی بهداشت محیط  ، انتشار مجله مجازی ره آورد سلامت و مجله سلامت کار ایران که درجشنواره رازی سال 92به عنوان مجله برترمنتخب گردید  ،وجود دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت ، تلاش در گسترش ارتباطات آموزشی و پژوهشی  در تمامی امور مرتبط درسطح جامعه وملی، با استفاده از ظرفیتهای موجود ، پیشنهاد ،اجرا ورهبری پژوهش های بنیادی وکاربردی به منظور ارتقاء سلامت گروه های مختلف جامعه در سطح ملی ، شرکت فعال در جلسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، تجهیزکتابخانه دانشکده به نرم افزار پارس آذرخش و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی ، امکان استفاده از فرمت PDFدربخش کتابهای الکترونیکی، برگزاری سخنرانی های علمی ، کارگاه های تخصصی ، ژورنال کلاب و... توسط اساتید مجرب دانشکده ومدعو ، ارتقا ءوگسترش تجهیزات رایانه ای ، ازجمله راه اندازی سایت دانشجویان PhD،سایت آموزشی ، سایت دانشجویی به صورت مستقل و...استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات  وتلاش در جهت ارتقای آن  به منظور انجام بهینه وظایف و همچنین بکارگیری در امر آموزش وپژوهش درون سازمانی و برون سازمانی، راه اندازی سایت انگلیسی ،فرآیندسازی درکلیه امور، وجود اساتيد با تجربه، فرهيخته و متعهد،وجود کارکنان و کارشناسان متعهد و با تجربه ،امكان پژوهشهاي بين بخشي در قالب جذب دانشجويان MPH، برگزاری جلسات آموزشی وپژوهشی و اداری ومالی به صورت ادواری، استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی به لحاظ کاربری مناسب ودرراستای آن بازسازی ،نوسازی (آزمایشگاهها، حوزه اداری ،آبدارخانه )  واگذاری بخشی از خدمات ایاب وذهاب به بخش خصوصی طبق مقرات ودر مجموع برنامه ریزی هدفمند در راستای اهداف ورسالت دانشگاه در امر توسعه آموزش وپژوهش درراستای تفکر ارتقای سلامت وتوسعه پایدار ولحاظ نمودن استانداردهای مورد نظر ودرنهایت جلب رضایت خدمات گیرندگان حال وآینده جامعه

نقاط ضعف:

کمبود  نیروی کارشناس و کارآمد در زمینه های مختلف  به تعدادنفرات مورد نیازدرحال حاضر:( کارشناس آزمایشگاه ، کارشناس جهت فعالیت در گروه های آموزشی ، کارشناس دفتر توسعه آموزش ، کارشناس درامور بین الملل مسلط به زبان انگلیسی، کارشناس تجهیزات آزمایشگاهی وپزشکی و.کارشناس مسلط به امور اداری .. )که دربعضی موارد با مسئولین امر مکاتبات صورت گرفته  است.  عدم وجود اطلاعات  منسجم آموزشی ، پژوهشی واداری ومالی به روز ( دراین خصوص درحال تدوین وبرنامه ریزی می باشد.) .عدم وجودامکانات وابزارات به جهت تشویق وترغیب اساتید ودانشجویان ، کارشناسان وکارکنان به لحاظ ایجاد انگیزه و نوآوری وخلاقیت  ،

 

برنامه های دردست اقدام:

کسب رتبه اول کشوری

ارتقای دفتر توسعه آموزش تا کسب بهترین عنوان در سطح دانشگاه

ارتقا واجرای استاندارهای هدف تا کسب عنوان بهترین دانشکده 

ایجاد معاونت بین الملل به جهت تربیت وآموزش دانشجویان بین المللی درمقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف

تاسیس رشته های : تاسیس رشته دکترای بهداشت حرفه ای

تاسیس کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی

تاسیس رشته مدیریت پسماند

تاسیس کارشناسی ودکترای تخصصی علوم وصنایع غذایی و بهداشت وایمنی مواد غذایی

تاسیس مدیریت سلامت ایمنی ومحیط زیست مقطع کارشنا سی ارشد

تاسیس رشته سم شناسی محیط مقطع کارشناسی ارشد

تاسیس دکترای تخصصی در بهداشت عمومی

تاسیس رشته سم شناسی محیط

اختراع

ایجاد تفاهم نامه با شهرداری ودیگر ارگانها وسازمانها جهت دوره های عالی MPH

نقش موثر در اجرای نظام سلامت ، بهداشت ،ایمنی ، وارتقای استاندارهای هدف ومتعاقب آن برنامه ریزی جهت دست یابی به اهداف سازمان

 

فرصت ها :

مشارکت و همکاری با دیگر دانشگاهها ، ارگانها ، سازمانهای ذیربط

کسب اعتبار ورتبه کشوری ،درآینده بین المللی حداقل بین کشورهای هم جوار

جذب دانشجویان بین المللی

همکاری با دانشگاههای بین  المللی حداقل کشورهای هم جوار

همکاری و مشارکت همه جانبه درخصوص سیاستهای کلان در امور بهداشت وسلامت جامعه ، تغذیه سالم ، مسائل زیست محیطی

اجرا ورهبری پژوهش های بنیادی وکاربردی دربخش سلامت در سطح جامعه

 

 

تهدیدها :

وجود دانشکده های رقیب کشوری وچالش های مرتبط

افزایش رقابت بین دانشکده های کشوری و بین المللی بخصوص کشورهای منطقه درحوزه سلامت وبهداشت

فقدان اعتبارات لازم ( منابع مالی ، نیروی انسانی)

فقدان  خلاقیت ونوآوری

کاهش پروژه وطرح های پژوهشی کاربردی درسطح کشور

 

 

 

 

ارزش ها :

پایبندی به اصول وعقاید اسلامی واخلاق حرفه ای

رعایت قوانین ومقررات

ایجاد رضایتمندی مراجعه کننده (هیئت علمی ،کارکنان ، دانشجویان ) وهمچنین خدمات دهندگان

ارتقای کمی وکیفی کلیه خدمات

استفاده بهینه از تجهیزات وامکانات

فرهنگ سازی صرفه جویی در مصرف

ایجاد انضباط کاری

ایجاد فرهنگ کارگروهی در کلیه امور

 

 

 

 

   دانلود : برنامه_استراتژیک_دانشکده.pdf           حجم فایل 262 KB