دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

برنامه استراتژيک گروه مهندسي بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران


Vision( دورنما)
گروه مهندسي بهداشت محيط در صدد است با استعانت از خداوند متعال و تلاش و همت اعضاي گروه با بهره گيري از سرمايه

های مادي و معنوي موجود، طي 3 سال آينده ضمن حفظ جايگاه خودبه عنوان يکي از گروه هاي منسجم و کارامددر سطح دانشگاه
هاي علوم پزشکي کشور در زمينه هاي اموزشي و پژوهشي، به عنوان يکي از مراکز تاثير گذار در اقدامات و تصميمات کلان کشور
در زمينه بهداشت محيط ايفاي نقش نمايد. در همين راستا در نظر دارد ساير گرايش هاي رشته بهداشت محيط را راه اندازي نمايد.

Mission( مأموريت)

در راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي کشور و سياست هاي راهبردي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه علوم
پزشکي ايران، گروه مهندسي بهداشت محيط در نظر دارد با بهرهگيري از توانمنديهاي اعضاي هيئت علمي، کارشناسان و دانشجويان
با بهترين کيفيت ممکن، انجام MPH و ظرفيت هاي موجود در دسترس، به تربيت دانشجويان در مقاطع کارشناسي ارشد، دکتري و حمايت از طرح هاي پژوهشي بنيادي-کاربردي و پايان نامه ها در زمينه مهندسي بهداشت محيط، برگزاري کارگاه ها و دوره های تخصصي، همکاري با ساير گروه هاي آموزشي و مراکز تحقيقاتي دانشکده و دانشگاه، همکاري با گروه ها و ساير مراکز و نهادهاي ملی و بين المللي، برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي-تخصصي، برگزاري نشست ها و سخنراني هاي علمي، برگزاري جلسات ژورنال کلاب، انتشار مقالات و کتب تخصصي با رعايت صداقت، امانت و عدالت اجتماعي در جهت توسعه پايدار بپردازد.

تاريخچه گروه بهداشت محيط:

در تاریخ  1366/09/17دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي ايران در شانزدهمين جلسه شوراي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور از ادغام دو موسسه مدرسه عالي بهداشت محيط فرديس و آموزشکده بهداشت عمومي شهيد دکتر لواساني در زمينه علوم بهداشتي مورد تصويب قرار گرفت.گروه بهداشت محيط در دانشکده بهداشت ضمن اهتمام ورزيدن به تعليم و تربيت دانشجويان دردوره هاي کارداني بهداشت محيط ازسال 1363 تا سال 1387 ، دوره کارشناسي ناپيوسته روزانه از سال 1378 تاسال 1389 و دوره کارشناسي ناپيوسته شبانه از 1377 تا سال 1387 به تدريس وآموزش در زمينه هاي مهندسي آب، مهندسي فاضلاب، کنترل آلودگي هوا، مواد زائد جامد، بهداشت مواد غذائي، بهداشت مسکن و ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست پرداخته است و از سال 1378 در چارچوب برنامه هاي مصوب کارشناسي ارشد و دکتراي مهندسي بهداشت محيط نيز فعاليت نموده است. چناچه در دوره هاي مهندسي بهداشت محيط دانشجو پذيرفته شده است . PhD تکميلي، کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط،

دوره فعاليتهاي آموزشي:

بهداشت محيط PhD دوره
دوره کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
با گرايش بهداشت محيط MPH دوره

فعاليتهاي پژوهشي:

در حال حاضرفعاليت هاي پژوهشي گروه در زمينه هاي زير برنامه ريزي مي گردد:
پايش آلاينده هاي گوناگون آب، هوا، خاک و مواد غذايي فرايندهاي تصفيه آب و فاضلاب، طراحي تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب هري و صنعتي

سيستم هاي کنترل آلودگي هوا
ايمني و کنترل مواد غذايي
مواد زائد جامد شهري و صنعتي و دفع بهداشتي آنها
سنجش و کنترل راديو اکتيويته در محيط هاي گوناگون
ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
سنجش و کنترل آلودگي صوتي
مديريت بهداشت محيط
ارزيابي سم شناختي محيط زيست
گروه h-index ارتقاء
ساير مسائل بهداشت محيط و محيط زيست
همچنين در چارچوب پايان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد تحقيقات بنيادي و کاربردي متعددي در گروه مهندسي بهداشت محيط انجام مي شود.

اقدامات صورت گرفته:

راه اندازي مرکز تحقيقات تکنولوژي بهداشت محيط .
راه اندازي رشته سم شناسي محيط .
راه اندازي رشته مديريت پسماند .
. پيگيري جهت راه اندازي رشته آلودگي هوا
. بازسازي و تجهيز آزمايشگاه شيمي و ميکروبيولوژي آب و فاضلاب
. بازسازي و تجهيز آزمايشگاه آناليز دستگاهي
. راه اندازي آزمايشگاه آلودگي هوا
. راه اندازي آزمايشگاه سم شناسي محيط
. راه اندازي آزمايشگاه پسماند

مقاطع تحصيلي:

کارشناسي ارشد بهداشت محيط
دکتري تخصصي (Ph.D.) در رشته مهندسي بهداشت محيط
کارشناسي ارشد سم شناسي محيط
کارشناسي ارشد مديريت پسماند


تحليل محيطي:( SWOT )

محيط داخلي

نقاط قوت:( Strengths )

:S1 توجه و حمايت مسئولين دانشگاه و دانشکده از گروه
:S2 وجود مرکز تحقيقات تکنولوژي بهداشت محيط و امکان همکاري نزديک با ساير مراکز تحقيقاتي دانشگاه
:S3 امکان تعامل و همکاري خوب با معاونت بهداشتي
:S4 توانايي برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي در دانشکده و دانشگاه
:S5 امکان و توانايي برگزاري کارگاههاي آموزشي و پژوهشي در دانشکده و دانشگاه
:S6 پذيرش دانشجويان تحصيلات تکميلي در مقطع ارشد و دکتري
:S7 حضور اساتيد و اعضاي هيئت علمي فرهيخته به صورت تمام وقت
:S8 وجود آزمايشگاههاي مختلف از جمله آزمايشگاه آناليز دستگاهي، شيمي و ميکروبيولوژي، سم شناسي محيط، پسماند و آلودگي هوا
:S9 وجود آزمايشگاه جامع تحقيقات در دانشگاه

نقاط ضعف (Weakness)

W1 : عدم وجود بودجه کافي جهت خريد تجهيزات آزمايشگاهي
W2 : عدم وجود بودجه کافي جهت انجام طرح هاي پژوهشي
W3 : عدم وجود کارشناسان کافي در گروه و آزمايشگاه محيط خارجي

فرصتها (Opportunities)

: O1 امکان همکاري و ارتباط پويا با ساير دانشگاههاي علوم پزشکي شهر تهران و مراکز تحقيقاتي تابعه
: O2 همجواري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير سازمان ها و نهادهاي رسمي کشور
:O3 قرار داشتن دانشکده در پرديس مرکزي دانشگاه
:O4 تعامل و همکاري مناسب با گروه هاي موجود در دانشکده شامل: اپيدميولوژي، آموزش بهداشت، ارگونومي، علوم بهداشتي و تغذيه، آمار زيستي و بهداشت حرفه اي
:O5 امکان ارتباط مناسب با انجمنهاي علمي
:O6 وجود زمينه هاي تحقيقاتي و مشکلات عمده بهداشتي و زيست محيطي در سطح استان تهران
:O7 مشکلات روزافزون بهداشتي و زيست محيطي متعدد در سطح کشور و منطقه
O8 : وجود دانشکده ها و مراکز تحقيقاتي متعدد در سطح شهر تهران

تهديدها ( Threats )

:T1 کاهش متقاضيان به تحصيل دانشگاهي
:T2 تداخل وظايف گروه بهداشت محيط با ساير رشته هاي هم ارز
:T3 ارتباط ناکافي صنعت و دانشگاه
T4 : توجه ناکافي به برنامه هاي بهداشتي و زيست محيطي در برنامه هاي کلان ملي
T5 : قرار نداشتن برنامه هاي بهداشت محيطي در اولويت هاي اصلي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
عدم کاربردي سازي و استفاده از نتايج پايان نامه ها و پروژه :T6
T7 : عدم جذب کافي در حوزه تخصصي فارغ التحصيلان

ارزشها

رعايت اصول اخلاقي و حفظ ارزش هاي انساني
تعهد و مسئوليت پذيري
رعايت نظم و انضباط
عدالت
تکريم اساتيد، کارکنان و دانشجويان

ذينفعان:

ذينفعان داخلي:
معاونت هاي دانشگاه
اعضاي هيات علمي
پژوهشگران
دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي
کارشناسان
ذينفعان خارجي:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت نيرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت
صنايع و کارخانجات سطح کشور
استانداري ها و شهرداري ها
عموم مردم جامعه
بيمارستانها، شبکهها و مراکز بهداشتي درماني
اهداف کلان و برنامه هاي عملياتي
ارتقاء نقش گروه در تصميم گيري ها و تدوين سياستها و استراتژيهاي ملي در زمينه بهداشت محيط
ايجاد همکاري با سازمان ها و مراکز علمي، پژوهشي و آموزشي و اجرائي
کمک به ارتقاي جايگاه حقيقي رشته مهندسي بهداشت محيط در نظام سلامت و صنعت
راه اندازي و توسعه ساير گرايش هاي تخصصي رشته بهداشت محيط در مقطع کارشناسي ارشد
تجهيز آزمايشگاه تخصصي آلودگي هوا و مديريت پسماند
راه اندازي اتاق پايلوت بهداشت محيط
ارتقاي آزمايشگاه هاي گروه به عنوان آزمايشگاه معتمد
تجهيز آزمايشگاه ها

   دانلود : برنامه_استراتژیک_گروه_بهداشت_محیط.pdf           حجم فایل 545 KB