دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

برنامه استراتژیک گروه آموزش بهداشت

رسالت (  Mission)

1-      تربیت نیروهای بهداشتی کارآمد در سطح تحصیلات تکمیلی

2-      طراحی و انجام پژوهشهای  بهداشتی

3-      چاپ مقالات علمی پژوهشی

 

چشم انداز   ( Vision)

1-      ازتقاء فعالیتهای آموزشی در گروه

2-      ارتقاء فعالیتهای پژوهشی در گروه

3-      ارتقاء فعالیتهای اجرایی در گروه

حوزه هاي فعاليت

1- آموزش

2- پژوهش

3-اجرا

 

هدف کلی در حوزه آموزش ارتقای فعالیت های آموزشی گروه

 

 

اهداف اختصاصی در حوزه آموزش

 

1-      راه اندازی رشته های جدید در مقطع تحصیلات تکمیلی در گروه

2-      تامین فضای آموزشی مناسب در جهت ایجاد تجارب یادگیری بهتر در دانشجویان گروه

3-      ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی در حال اجرا

4-      ایجاد محیط آموزشی مبتنی بر استانداردهای آموزشی

5-      استقرار و نهادینه نمودن استانداردهای آموزشی در برنامه های آموزشی مختلف از طریق اجرای ارزیابی درونی

6-      تقویت ارتباط بین رشته ای با گروه های مختلف در دانشکده بهداشت

7-      تهیه منابع آموزشی مورد نیاز گروه

8-      فراهم کردن بستر مناسب جهت بازدیدهای علمی دانشجویان از جامعه

9-      اجرای برنامه های Team workدر دروس تئوری و عملی

10-  اجرای برنامه های استاد مشاور

11-  اخذ طرح درس اساتید و قراردادن بر سایت دانشکده بهداشت

12-  افزایش تعامل بین استاد و دانشجو

13-  افزایش توانمندی اعضای هیئت علمی  درباره شیوه های نوین آموزشی

14-  تدریس برخی از جلسات آموزشی به صورت مجازی

15-  حمایت از مقوله ی دانش پژوهی در آموزش

16-  به روزرسانی اطلاعات گروه در سایت دانشکده

17-  پیشنهاد جهت برگزاری کارگاه های توانمندسازی آموزشی  برای دانشجویان به دفتر EDOدانشکده

18-  برگزاری کارگاه روش تدریس جهت کلیه دانشجویان دکتری دانشکده بهداشت در هر نیمسال تحصیلی

19-  تسهیل شرکت اعضای هیئت علمی در کارگاه های آموزشی و کنگره ها و فرصت های مطالعاتی

 

   دانلود : برنامه_استراتژیک_گروه_آموزش_بهداشت.pdf           حجم فایل 135 KB