جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧

برنامه استراتژیک کتابخانه دانشکده بهداشت
در برنامه استراتژیک کتابخانه دانشکده بهداشت تلاش گردیده است تا با در نظر گرفتن برنامه ها و اهداف راهبردي کتابخانه،
فاصله بین وضعیت موجود و جایگاه مطلوب این واحد در آینده نشان داده شود تا بتوان با بسترسازي مناسب مسائل و
مشکلات موجود را حل نمود و در جهت اهداف تعیین شده گام هاي مؤثري برداشت. همچنین در این برنامه سعی گردیده
است تا یک چشمانداز سازمانی موثر و کارآمد براي آینده کتابخانه تعیین گردد.


مأموریت و رسالت

کتابخانه دانشکده بهداشت به عنوان یک کتابخانه دانشکده اي در راستاي پیشبرد اهداف و برنامه
هاي آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیري از حمایت هاي دانشگاه علوم پزشکی ایران
به ارائه خدمات کتابخانه اي و اطلاع رسانی می پردازد. این کتابخانه وظیفه دارد نسبت به شناسایی
تأمین نیازهاي اعضاي محترم هیئت علمی، دانشجویان و سایر کاربران تحت پوشش خود و ارتقاء
سطح آموزشی و پژوهشی دانشکده تلاش نموده و از طریق توسعه و استاندارد سازي خدمات و
امکانات خود، بستر و محیط مناسب را براي کاربران فراهم آورد. همچنین این کتابخانه وظیفه خود
می داند که موجبات پیشرفت علمی و آموزشی دانشکده را فراهم آورده و در این زمینه مشارکت
فعال داشته باشد.


چشم انداز و دورنما

با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده، رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران
کتابخانه و گسترش فعالیت هاي آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و نیز توسعه دامنه
همکاري هاي بین کتابخانه اي، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضاي کتابخانه، امري ضروري و
جتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه دانشکده بهداشت مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با
ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند
بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین
کتابخانه در زمینه علوم بهداشتی و سایر موضوعات وابسته مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و
اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.


ارزشهاي استراتژیک

صرفه جویی در وقت کاربران کتابخانه به عنوان یک ارزش و معیار پیشرفت در خدمات کتابخانه

مهارت، تخصص و خلاقیت کارکنان کتابخانه در استفاده از فناوري اطلاعات و ارائه خدمات

بهره گیري از فناوري ها و شیوه هاي کارآمد در ارائه خدمات و حل مشکلات
سهولت و دستیابی به منابع کتابخانه با صرف کمترین زمان براي کاربران
همکاري گروهی و رویکرد هاي خلاق کارکنان کتابخانه به ارائه خدمات و نو آوري
فراهم آوري زمینه رشد علمی، آموزشی در میان جامعه استفاده کنندگان از طریق تأمین


نیازهاي کاربران

برخورداري عادلانه و بدون تبعیض کلیه اعضاي تحت پوشش کتابخانه از خدمات و منابع موجود در کتابخانه
 

پیوسته، به موقع و قابل اعتماد بودن اطلاعات آماري کتابخانه

اثر بخش بودن فعالیت هاي کتابخانه در حوزههاي علمی، آموزشی و فرهنگی

همسویی سیستم ها و روش هاي کتابخانه با پیشرفت هاي تکنولوژیک و فناوري هاي نوین

ارائه خدمات کتابخانه اي به شکل عادلانه، باصرفه و کارآمدعوامل داخلی و خارجی SWOT


: Strenghts نقاط قوت
بکارگیري نرم افزار جامع مدیریت منابع کتابخانه اي (پارس آذرخش)
تسهیل در دسترسی به منابع و خدمات کتابخانه از طریق پورتال کتابخانه
برگزاري مداوم کارگاه هاي آموزشی در کتابخانه از قبیل گردش کتابخانه اي، آشنایی با
روش هاي جستجو در پایگاه هاي اطلاعاتی و آشنایی با نرم افزار مدیرت منابع End Note

 دسترسی به کتابخانه دیجیتال دانشگاه از طریق VPN

ارائه خدمات رهپوي اینترنتی جهت دسترسی به متن کامل مقالات علمی
وجود اینترنت پر سرعت در کتابخانه
در دسترس بودن منابع اطلاعاتی در کتابخانه
برخورداري از سیستم قفسه باز در کتابخانه
وجود نیروي متخصص و تمام وقت در کتابخانه
تخصصی بودن مجموعه کتابخانه در زمینه هاي علوم بهداشتی
توانایی و تخصص پرسنل کتابخانه در استفاده از دانش رایانه اي و منابع اطلاعاتی الکترونیکی
وجود استانداردهاي لازم و هماهنگ با کتابخانه مرکزي دانشگاه جهت پایش و ارزشیابی

برنامه ها و فعالیت هاي کتابخانه

:Weaknesses نقاط ضعف

فضاي فیزیکی ناکافی و غیراستاندارد کتابخانه
کمبود نیروي انسانی با توجه به افزایش خدمات و فعالیت ها
عدم استفاده از سیستم هاي خبره جهت امانت کتاب
نبود فضاي مطالعه کافی و مناسب جهت استفاد کاربران
عدم وجود کامپیوتر به روز کافی در بخش اطلاع رسانی کتابخانه

:Opportunities فرصت ها

وجود بستر لازم در بکارگیري فناوري هاي نوین در ارائه خدمات کتابخانه
رشد روزافزون تنوع در خدمات و محصولات کتابخانه اي
وجود دانش و امکانات کافی براي انجام خدمات فنی کتابخانه
استقبال روزافزون کاربران از خدمات دیجیتال و منابع الکترونیک کتابخانه
برخورداري از امکانات لازم جهت ارائه خدمات الکترونیک و ایجاد کتابخانه دیجیتال
امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت براي کاربران
تعامل سازنده کتابخانه دانشکده با کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد ملی پزشکی دانشگاه
وجود نظام شبکه اي اطلاع رسانی خدمات کتابخانه اي در داخل دانشگاه
روند رو به رشد تعداد اعضاي تحت پوشش و گسترش مجموع کتابخانه
پیشرفت و توسعه تحقیقات علمی در دانشکده

: Threats تهدیدها

نبود همکاري بین کتابخانه اي مؤثر و کارآمد در میان کتابخانه و سایر کتابخانه هاي وابسته به دانشگاه
فقدان نظام نظارت و بهبود کیفیت خدمات کتابخانه اي
تأثیر منفی مسائل اقتصادي بر توان خرید و تهیه کتاب و تجهیزات کتابخانه اي
عدم تخصیص بودجه متناسب با نیازهاي کتابخانه
پایین بودن سرانه مطالعه در میان دانشجویان


محورهاي برنامه استراتژیک

بهره وري، خدمات الکترونیک، خدمات فنی، مجموعه سازي، تجهیزات و ساختمان کتابخانه، امانت
و همکاري بین کتابخانه اي، فناوري اطلاعات، ارتقاء و بهبود کیفیت، آموزش و تحقیقات، اشاعه
اطلاعات و خدمات مرجع، خدمات اینترنتی

اهداف بلندمدت

سیاستگذاري و برنامه ریزي همسو با اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه و فراهم آوردن زمینه دستیابی به این اهداف
تدوین خط مشی و آیین نامه هاي لازم در ارتباط با خدمات و فعالیت هاي کتابخانه
ایجاد کتابخانه استاندارد با فناوري روز و بکارگیري شیوه هاي نوین کتابداري و اطلاع
رسانی جهت استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود
بهبود وضعیت خدمات اینترنتی به منظور ارتقاء سطح آموزشی و تحقیقاتی دانشجویان، کارکنان واساتید
ارتقاي دسترسی آسان کاربران کتابخانه به منابع اطلاعاتی
بهره گیري از فناوري هاي نوین اطلاعاتی با ایجاد کتابخانه ترکیبی (منابع و خدمات
چاپی و الکترونیک).
ارتقاي سواد اطلاعاتی و مهارتی دانشجویان ، کارکنان و اساتید به منظور استفاده بهتر از
منابع و خدمات الکترونیک
گردآوري مجموعه اي غنی از منابع چاپی و اطلاعاتی علمی، تخصصی و مرجع در زمینه
هاي موضوعی تحت پوشش
ایجاد و توسعه کتابخانه دیجیتال و مجموعه کتب الکترونیک
توسعه و ارتقاي خدمات کتابخانه اي و اطلاع رسانی پزشکی به منظور تقویت فعالیت هاي
آموزشی، پژوهشی دانشکده
گسترش ارتباط و همکاري بین کتابخانه اي به منظور تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز
کاربران
کمک به تحقیقات کاربران و کادر آموزشی در سطوح عمیق، گسترده و تخصصی
ترویج و اعتلاي فرهنگ مطالعه و تحقیق
کمک به ارتقاي سطح دانش تخصصی دانشجویان
بکار گیري شیوه هاي نوین کتابداري و اطلاع رسانی و تکنولوژي هاي پیشرفته اطلاعاتی
در جهت استفاده بهینه از نیروي انسانی، منابع و امکانات به منظور اشاعه سریع تر
اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
ارتقاي سطح کمی و کیفی خدمات در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیازهاي
مراجعین
گرد آوري و سازمان دهی مجموعه اي از مجلات تخصصی و کتاب هاي الکترونیک
گرد آوري و سازمان دهی مجموعه اي از منابع مرجع وکتابشناختی عمومی و تخصصی
تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش استفاده از کتابخانه براي دانشجویان و اساتید .
افزایش مهارت هاي اطلاع یابی دانشجویان جهت استفاده بهینه از فناوري اطلاعات و
خدمات الکترونیک
ایجاد سیستم هاي امنیتی به روز، طراحی و عملیاتی نمودن سیستم مکانیزه کتاب مانند
RFID سیستم
طراحی و عملیاتی نمودن کارت عضویت هوشمند براي کلیه اعضا
اقدامات و تدابیر امنیتی از قبیل جلوگیري از سرقت و آسیب هاي دیگر (زلزله، آتش
سوزي و...)
برخورداري کتابخانه از بودجه کافی، مناسب و مستقل با توجه به اهداف خود جهت
تأمین نیازمندي هاي اطلاعاتی کاربران
اختصاص نور کافی و لازم و تهویه مناسب و حرارت مطبوع جهت ایجاد محیط مناسب در
محل کار پرسنل و سالن مطالعه
تهیه راهنما و بروشور به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات
کتابخانه
فراهم آوردن امکانات و تسهیلات کافی و مناسب جهت استفاده از منابع کتابخانه
حمایت و توسعه اهداف آموزشی
توسعه و حفظ عادت مطالعه و لذت بردن از آن
فرآهم آوردن فرصت هایی جهت تجربه کردن خلاقیت و استفاده کردن از اطلاعات براي
کسب دانش
تعیین و تشخیص نیازهاي اطلاعاتی کاربران و پاسخگویی از طریق ارائه منابع موجود در
کتابخانه
اهداف میان مدت
تأمین منابع لازم براي پاسخ به نیازهاي آموزشی، پژوهشی و مطالعاتی جامعه کتابخانه
(دانشجویان، اعضاي هیأت علمی و کارکنان)
توسعه فیزیکی کتابخانه و بهبود و توسعه تجهیزات و استفاده از تجهیزات استاندارد به
جاي تجهیزات فرسوده
طراحی و بهبود آییننامهها، دستورالعملها و روشهاي اداره کتابخانه 
طراحی و عملیاتی نمودن نظام پیشنهادات از مدیران، اعضا و مراجعان 
برنامه ریزى به منظور تأمین کتاب و منابع مورد نیاز کتابخانه 
گزینش و گردآوري منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیکی متناسب با نیاز کاربران 
ثبت، سازماندهی و آماده سازي منابع گردآوري شده به منظور سهولت بازیابی اطلاعات 
اهداف کوتاه مدت
تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه نمودن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات 
کتابخانه
راه اندازي وب سایت جامع کتابخانه و ارائه برخی از خدمات از طریق وب سایت 
تأمین، فراهم آوري و ساماندهی مجموعه منابع الکترونیک کتابخانه 
تدارك زیرساختهاي فیزیکی، سخت افزاري و نرم افزاري لازم جهت تحقق کتابخانه 
دیجیتال
تهیه و بهبود وضعیت فرآیندهاي انجام کار در کتابخانه 
تهیه امکانات مورد نیاز و ایجاد فضاي مناسب براي مطالعه و تحقیق کاربران 
سازمان دهی موثر مجموعه کتابخانه به منظور افزایش سهولت دسترسی به آن 
تنظیم آئین نامه داخلی کتابخانه به طوري که قوانین و مقررات آیین نامه نقش مؤثري 
در ارائه خدمات و امور آموزشی و پژوهشی کاربران داشته باشد
راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی طلاعات و استفاده از منابع الکترونیک 
گردآوري و سازماندهی مجموعه کتب تخصصی، کاربردي و مرجع 
وجین دوره اي کتابها و روزآمد نمودن منابع موجود در کتابخانه 
هاي آموزشی و تشکیل CD تأمین، فراهمآوري و ساماندهی و روزآمدسازي مجموعه 
بانک کتاب هاي الکترونیک
تهیه راهنماها و بروشورهاي آموزشی مورد نیاز کاربران 
تکمیل و روزآمد نمودن منابع و اطلاعات موجود در نرم افزار جامع کتابخانه 
فهرستنویسی، رده بندي و آماده سازي مجموعه کتاب هاي فارسی و انگلیسی موجود در 
کتابخانه
اصلاح و ارتقاء آیین نامه جامع کتابخانه به منظور منطبق سازي مقررات با شرایط و 
امکانات کتابخانه
تهیه محتوا و روزآمد سازي وب سایت کتابخانه 
بهرهگیري از شیوههاي مختلف در جهت شناساندن امکانات و خدمات کتابخانه به استفاده 
کنندگان
اطلاع رسانی و ارائه خدمات از طریق پیام کوتاه، وب سایت کتابخانه و کتابخانه دیجیتال 
قفسه خوانی سالانه و جایگزینی کتاب هاي مفقود شده در اسرع وقت 
تهیه آمار دقیق خدمات ارائه شده اعم از امانت، پاسخگویی مراجعین و ... جهت تصمیم 
گیري و برنامه ریزي هاي آن
اولویت هاي برنامه
عملیاتی
تجهیز و سازماندهی کتابخانه 
بازنگري و اصلاح آیین نامه ها، خط مشی ها و فرایندهاي کتابخانه 
فهرستنویسی، ورود اطلاعات و سازماندهی کلیه منابع کتابخانه 
بهبود و توسعه فضاي فیزیکی کتابخانه و منطبق نمودن آن با استانداردهاي کتابخانه 
راه اندازي و روزآمد نمودن وب سایت کتابخانه 
ایجاد سیستم امنیتی کتابخانه 
توافق و الزامات
ارتقاء بهره وري در کتابخانه 
توانمندسازي کتابخانه در ارتقاي کیفیت خدمات و امکان ارائه خدمات جدید به کاربران 
برخورداري از اعتقاد و انگیزه کافی در مدیران و مسئولین به منظور ایجاد تحول و اجراي 
برنامه عملیاتی کتابخانه
اصلاح فرآیندها و روشهاي انجام کار با رویکرد اتوماسیون اداري 
استانداردسازي خدمات ارائه شده به مراجعین 
برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز پرسنل کتابخانه 

   دانلود : برنامه_استراتژیک_کتابخانه_دا.pdf           حجم فایل 80 KB