شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت مشتمل بر

1-   معاون آموزشی

2-   رئیس اداره آموزش

3-   مدیران گروههای آموزشی

4-   مسئول EDO دانشکده

می باشد.

 

وظایف :

1-   طرح ، بررسی و تصویب پروپوزالهای دانشجویان

2- طرح و بررسی مسائل آموزشی و ارائه راهکارهای

    منطبق بر آئین نامه های آموزشی