طرح های تحقیقاتی

نام اعضای گروه

- مطالعه حساسیت دو شیوه بار کاری ناسا و مقیاس رتبه بندی تلاش ذهنی به سطوح مختلف بار کاری ذهنی

- مطالعه اثر جنس بر عملکردهای رانندگی با استفاده از شبیه ساز رانندگی

- بررسی اثر صدا در القای استرس اکسیداتیو در موش صحرایی و ارزیابی اثر پارامترهای فیزیکی صوت بر شدت اثرات اکسیداتیو

- مطالعه ارتباط آزردگی صوتی واسترس اکسیداتیو در کارگران یک واحد صنعتی

- مطالعه اثر سن بر عملکردهای رانندگی مردان با استفاده از شبیه ساز رانندگی

- مطالعه اثر نوشتن پیام کوتاه در حین رانندگی بر عملکرد رانندگی در یک شبیه ساز رانندگی

- بررسی اثر صدای ترافیک بر عملکرد رانندگی دانشجویان

 

 

 

 

دکتر ایرج علی محمدی

 

 

 

- بررسی ارتباط پرخاشگری رانندگی با خطاها و تخلفات رانندگان

 

 

 

دکتر علی اصغر فرشاد

 

 

- بررسی مورفولوژی جنین های موش سوری باردار مواجهه یافته با امواج موبایل

- بررسی القای استرس اکسیداتیو ناشی از مواجهه با امواج الکترومغناطیسی موبایل در موش سوری باردار

- تشخیص و افتراق طیف های بیواسپکتروسکوپی مادون قرمز بافتهای کبد جنین موش سوری تحت مواجهه با فنوباربیتال، لوامیزول و تجویز همزمان آنها با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تحلیل مولفه های اصلی- 1394

 

 

 

 

 

دکتر آزاده اشتری نژاد

- بررسی میزان درک مسافران از علائم موجود در ایستگاه های مترو شهر تهران در سال 1392

- اولویت بندی شاخصهای خطر سوانح رانندگی مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره در پلیس راهنمائی و رانندگی به روش تاپسيس فازي(مطالعه موردی –تهران 1392)

- تصفیه و حذف هیدروکربن های خروجی اگزوز با سوخت بنزین به روش پلاسمای سرد

- بررسی اثر آموزش، طراحی مجدد ایستگاه کاری، و تغذیه بر بهره وری کارگران صنعت مونتاژ قطعات خودرو بااستفاده از مدل ارگونومی مشارکتی(در يك صنعت منتخب)

- بررسی تصفیه و حذف اکسیدهای کربن(COx) با استفاده از فرایند تلفیقی پلاسما- شیمی در مقیاس آزمایشگاهی

- بررسی نقش برنامه مداخله اي ايمني-ارگونوميکي بر بهره وري کارگران (مطالعه موردي در يک صنعت توليدي)

- ارزیابی و مقایسه پارامترهای عملکردی اتاق پاک به روشهای آزمایشگاهی وCFD در یک صنعت دارویی (مطالعه موردی)

- ارائه الگوی حوادث ایمنی و بهداشت شغلی براساس وابستگی گروه‌های ریسک-آسیب طالعه موردی

- بررسی کوررنگی اکتسابی در میان کارکنان مواجهه با حلال هایBTEX (مطالعه موردی پمپ بنزین های شهر تهران

 

 

 

 

 

 

 

دکتر رسول یاراحمدی