تاريخچه گروه آمار :

گروه آمار و ریاضی دانشگاه علوم پزشكي ايران از سال 1367 در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بامدیر گروهی جناب آقای دکتر محمد فشارکی تشکیل شد. در آن مقطع تنها دو نفر مدرسثابت در گروه به شرح زيرحضور داشتند:

الف- دکتر فشارکی و ب- جناب آقای هاشم پروانه مسیحا که هر دو نفر  درر شته ریاضی تحصیل کرده بودند. دکتر فشارکی دکتری ریاضی محض از آمریکا بود و آقای مسیحا کارشناسی ارشدریاضی از دانشگاه شیراز را داشت و طرح سربازی خود را در دانشگاه ایران می گذراند.

از مهر ماه سال 1369 خانم فاطمه حسيني وآقای حميد حقانی به گروه ملحق شدندکه هردو نفر فارغ التحصيل دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته آمار حیاتی بودند.

در تیرماه 1370 خانم دکتر جمشیدی که مدرک کارشناسی ارشدخود را از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفته بودند به گروه ملحق شدند و بعدا در سال 1378 در مقطع دکتری قبول شدند و بعد از فارغ التحصیلی به گروه بازگشتند. خانم معصومه خوشگام نيز از اوايل سال 1372 به گروه پيوستند به طوري كه تا پايان سال 1372 اعضای گروه عبارت بودند از:

دکتر فشارکی، آقای مسیحا ، آقای حقانی، فاطمه حسینی، خانم دكتر جمشیدی و خانم خوشگام.

آقای مسیحا پس از پایان طرح سربازی خود برای ادامه تحصیل به دانشگاه خواجه نصیر رفتند و از گروه جدا شدند و به جای ایشان از یک نفرحق التدریس به اسم خانم ضرغامی کهکارشناسی ارشدآمار از دانشگاه شهید بهشتی داشتند به گروه اضافه شدند. آقاي دكتر فشاركي نيز بعد از بازنشستگي گروه را ترك نمودند.

دکتر محمود رضا گوهری از زماني که دانشجوی دوره دکتری آمار حیاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند به عنوان حق التدریس با گروه همکاری می کردند و حوالي سال 1386 رسما عضو هیئت علمی گروه شدند.پس از ایشان آقای دکتر رودباري در سال 1387 و آقای دكتر صالحی در سال 1388 به گروه پيوستند. همچنين سركار خانم دكتر ابوالقاسمي كه كارشناس آمار دانشگاه بودند از سال 1388 به گروه پيوسته و بعد از دريافت مدرك دكتراي خود در سال 1391رسما با عنوان استاديار به همكاري خود با گروه ادامه دادند.

گروه در سال 1390 از محل سابق خود در خيابان ولي عصر به محل فعلي دانشگاه پرستاري انتقال يافت و از بهمن 1392 به دانشكده بهداشت دانشگاه پيوسته و با تصويب دانشكده با نام گروه آمار زيستي كار خود را در اين دانشكده آغاز نمود.

در سال 1393 خانم دکتر جمشیدی و آقای دکتر گوهری گروه را ترک کردند و آقای حمید حقانی نیز در شهریور ماه 1394 به افتخار بازنشستگی نائل آمدند. در همان سال خانم ها دکتر رسولی و دکتر جانانی و در بهمن ماه 1394 آقای دکتر آزادی به گروه پیوستند.

در فروردین ماه 1395 اعضای گروه آمار زیستی عبارتند از: آقایان دكتر رودباري، دکتر صالحي و دکتر آزادی و خانم ها: خوشگام، حسینی، دکتر ابوالقاسمي، دکتر رسولی و دکتر جانانی که کماکان در سطح دانشگاه و دانشکده های مختلف به ارایه خدمات اشتغال دارند.