تاریخچه گروه بهداشت حرفه ای :

گروه بهداشت حرفه اي در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكيايران در سال 1371 با دريافت مجوز كارداني بهداشت حرفه اي راه اندازي شد و طي 22سال برگزاري دوره هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد در فرهنگ سازي و ارائه و انتقال مفاهیم بهداشت حرفه ای بصورت برگزاري كارگاه هاي آموزشي با گرايش هاي تخصصي مختلف و مرتبط و برگزاري كنفرانس ها، سمينارها و ژورنال كلاب نقش فعال داشته است.