تاریخچه گروه بهداشت محیط:

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران  در شانزدهمین جلسه شورای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 17/9/ 1366 از ادغام دو موسسه مدرسه عالی بهداشت محیط فردیس و آموزشکده بهداشت عمومی شهید دکتر لواسانی در زمینه علوم بهداشتی  مورد تصویب قرار گرفت.گروه بهداشت محیط در دانشکده بهداشت ضمن اهتمام ورزیدن به تعلیم و تربیت دانشجویان  در دوره های کاردانی بهداشت محیط ازسال 1363تا سال 1387 ، دوره کارشناسی ناپیوسته روزانه از سال 1378 تاسال 1389و دوره کارشناسی ناپیوسته شبانه از1377تا سال 1387به تدريس وآموزش در زمينه های مهندسی آب، مهندسی فاضلاب، کنترل آلودگی هوا،مواد زائد جامد، بهداشت مواد غذائی، بهداشت مسکن و ارزيابی اثرات توسعه بر محيطزيست پرداخته است واز سال 1378در چارچوب برنامه های مصوب کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی بهداشت محيط نیز فعالیت نموده است.چناچه در دوره های تکمیلی،  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط ( 6 دوره)،  دوره PhDمهندسیبهداشت محيط(3 دوره) دانشجو پذیرفته شده است .