چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : مهندسی_فاکتور_های_انسانی2.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود : ایمنی_در_محیط_کار3.pdf           حجم فایل 280 KB
   دانلود : ایمنی_در_محیط_کار_2.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : ارزیابی_ومدیریت_ریسک.pdf           حجم فایل 101 KB