دریافت فایل 

جهت تماس با واحد های دانشکده ابتدا شماره    8670  سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری فرمایید