دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : طرح_درس_رژیم.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود : طرح_درس_بیولوژی_مولکولی_.pdf           حجم فایل 450 KB
   دانلود : طرح_درس_اطلاع_رسانی-علوم_تغذیه.pdf           حجم فایل 312 KB
   دانلود : طرح_درس_اطلاع_رسانی-علوم_بهداشتی_.pdf           حجم فایل 318 KB