شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : طرح_دوره_تکنولوژی_اموزشی_ارشد.pdf           حجم فایل 141 KB
   دانلود : طرح_دوره_بهداشت_سبک_زندگی.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : طرح_درس_سبک_زند_گی.pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود : طرح_درس_تکنولوژی_اموزشیphd.pdf           حجم فایل 360 KB
   دانلود : طرح_درس_تکنولوژی_اموزشی_ارشد.pdf           حجم فایل 360 KB
   دانلود : phdطرح_دوره_تکنولوژی_اموزشی.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : طرح_دوره_ملی_واگیر.pdf           حجم فایل 224 KB
   دانلود : طرح_دوره_ملی_غیرواگیر.pdf           حجم فایل 97 KB
   دانلود : طرح_دوره_تکنولوژی_اموزشی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : طرح_دوره_بهداشت_مدارس.pdf           حجم فایل 76 KB
   دانلود : طرح_دوره_بهداشت_سبک_زندگی_.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : طرح_دوره_اموزش_بهداشت_وارتباطات.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : طرح_درس1.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود : طرح_درس_ملی_واگیر.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : طرح_درس_ملی_غیرواگیر.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : طرح_درس_تکنولوژی_اموزشی.pdf           حجم فایل 165 KB
   دانلود : طرح_درس_بهداشت_مدارس.pdf           حجم فایل 133 KB
   دانلود : طرح_درس_اموزش_بهداشت_وارتباطات_.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : طرح_درس_اموزش_بهداشت__و_ارتقا_سلامت_.pdf           حجم فایل 166 KB
   دانلود : طرح_درس_اموزش_بهداشت__و_ارتقا_سلامت_.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : ارتقا_سلامت_نوجوانان_وجوانان_.pdf           حجم فایل 299 KB