نام و نام خانوادگی : دکتر علی اصغر فرشاد                

مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت حرفه ای

رتبه علمی در گروه : دانشیار

تلفن ثابت : 86704746

تلفن همراه :

فاکس : 88622707

ایمیل آکادمیک:farshad.as@iums.ac.ir

fdgir@yahoo.com:ایمیل

CV :/uploads/Dr.Farshad_CV_30923.pdf