نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود سلیمانی دودران               

مدرک تحصیلی : دکترای اپیدمیولوژی

رتبه علمی در گروه : دانشیار

CV:Masoud Solaymani Dodaran

تلفن ثابت :86704776 

فاکس : 88622707

ایمیل آکادمیک: http://solaymani.m@iums.ac.ir

masoud.solaymani-dodaran@nottingham.ac.uk:ایمیل

http://www.researchgate.net/profile/Masoud_Solaymani-Dodaran