نام و نام خانوادگی : دکتر محسن اسدی لاری              

مدرک تحصیلی : دکترای اپیدمیولوژی

رتبه علمی در گروه : استاد

تلفن ثابت :86704803

تلفن همراه :

فاکس : 88622707

http://scholar.google.com/citations?user=fTRgq7wAAAAJ&hl=en

 ایمیل آکادمیک:http://asadilari@iums.ac.ir

mohsen.asadi@yahoo.com:ایمیل

   دانلود : CV_M-Asadi-Lari,_2015.pdf           حجم فایل 583 KB