چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

طرح درس  و طرح دوره

   دانلود : session14_clinicaltrial.pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : session8_descriptive.pdf           حجم فایل 359 KB
   دانلود : session2_basic_measures.pdf           حجم فایل 450 KB
   دانلود : PhD_Epi5_Syllabus_1395_107991.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : PhD_Epi5_Syllabus_1395_107499.pdf           حجم فایل 138 KB
   دانلود : MPH_1394_Final_74884.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : genetic_epi_95_107990.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : MPH_1393_Final.pdf           حجم فایل 293 KB
   دانلود : genetic_epi_95_(1)_107501.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : genetic_epi_94.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : course-plandisasterepidemiology2016.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : courseplandisasterepidemiology2016.pdf           حجم فایل 66 KB