چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره 

 

   دانلود : IT-Course_Plan-2015_107982.pdf           حجم فایل 115 KB
   دانلود : CourseSyllabusMetaanalysisIUMS-2016.pdf           حجم فایل 355 KB
   دانلود : CourseSyllabusEpidemiology_107985.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود : 1CourseSyllabusMetaanalysisIUMS2015.pdf           حجم فایل 360 KB