سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : چند_متغیره_پیوسته_.pdf           حجم فایل 239 KB
   دانلود : طرح_درس_آمارپیشرفته_دکترای_تغذیه.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : طرح_درس_آمار_یشرفته_دکترای_تغذیه1.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : طرح_درس_آمار_پیشرفته_دکترای_تغذیه.pdf           حجم فایل 182 KB
   دانلود : طرح_چندمتغیره_پیوسته_کارشناسی_ارشد_.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : درس.pdf           حجم فایل 169 KB
   دانلود : چند_متغیره_پیوسته_کارشناسی_ارشد.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود : چند_تغیره_پیوسته_کارشناسی_ارشدآمار.pdf           حجم فایل 71 KB