چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : مدیریت_مواد_زائد_جامد.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : مدیریت_جامع_مواد_زائد_جامد_.pdf           حجم فایل 200 KB
   دانلود : فن_آوری_تولید_کمپوست.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : طراحی_تصفیه_خانه_فاضلاب.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : روش_های_فرآورش_و_دفع_لجن.pdf           حجم فایل 225 KB
   دانلود : روش__نوین_تصفیه_فاضلاب_فرآیندهاوطراحی_.pdf           حجم فایل 229 KB