جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧

طرح درس و طرح دوره

   دانلود : طرح_دوره_مداخلات_ارتقایی_دکترا_.pdf           حجم فایل 189 KB
   دانلود : طرح_درس_مداخلات_ارتقایی-__دکترا_.pdf           حجم فایل 307 KB
   دانلود : Lesson_Plan-نظریه_هاوالگوهای_دکترا_.pdf           حجم فایل 165 KB
   دانلود : Lesson_Plan-REHABILITATION_53334_72142.pdf           حجم فایل 145 KB
   دانلود : Lesson_Plan-_HEALTH_PROMOTION1_72393.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : Dr_72144.pdf           حجم فایل 81 KB
   دانلود : Course_Planنظریه_هاوالگوهای_دکترا.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : Course_Plan-نظریه_هاوالگوهای_1_دکترا_.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : Course_Planآموزش_بهداشت_وارتقاءسلامت_.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : Course_Plan-REHABILITATION_53331_72146.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : Course_Plan-_تکنولوژی_دکتر_72386.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : Course_Plan-_پویایی_گروه_72385.pdf           حجم فایل 84 KB
   دانلود : Course_Plan-_Work_Place_53330_72147.pdf           حجم فایل 90 KB
   دانلود : 2_53329_72148.pdf           حجم فایل 91 KB