دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : طرح_درس_مدیریت_خدمات_بهداشتی.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : طرح_درس_اقتصاد_سلامت.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : طرح_درس_روش_تحقیق.pdf           حجم فایل 68 KB
   دانلود : سیاستگذاری_سلامت_محور.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : سیاستگذاری_سلامت_محور.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : روابط_انسانی_درمدیریت_خدمات_بهداشتی.pdf           حجم فایل 188 KB
   دانلود : روابط_انسانی_در_مدیریت_خدمات_بهداشتی.pdf           حجم فایل 187 KB