دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧

طرح درس و طرح دوره

   دانلود : طرح_درس_تغذیه_پیشرفته.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : زبان_تخصصی_پیشرفته_.pdf           حجم فایل 329 KB
   دانلود : تغذیه_جامعه_طرح_درس_.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : تغذیه_پیشرفته_.pdf           حجم فایل 337 KB
   دانلود : Tarhe_Dars_Tanzim_Metabolism_.pdf           حجم فایل 287 KB
   دانلود : Tarhe_Dars_Taghziye_&_Bimariha.pdf           حجم فایل 273 KB