چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧

طرح درس وطرح دوره

   دانلود : Lesson_Plan-_language__MSC_47036_56031.pdf           حجم فایل 417 KB
   دانلود : Lesson_Plan-_language__MSC.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود : Course_Plan_zaban_MSc.pdf           حجم فایل 171 KB