دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦

طرح درس وطرح دوره

Using Computer for Analysis of Healhcare Data

   دانلود : کامپیوتر_درآنالیزداده_های_بهداشتی_.pdf           حجم فایل 634 KB
   دانلود : PrinciplesofEpidemiologyCourse_Plan.pdf           حجم فایل 139 KB