رئیس امور مالی : سرکار خانم الهه محمدی فاریسجانی

  مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

 شماره تماس   : 86704644

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1 مجتبی اعظمی کارشناس امور مالی 86704644
2 معصومه ابراهیمی کارشناس حسابداری 86704742
3 الهام خرمی کارشناس حسابداری 86707442
4 ساناز صالحی زنجانی کاشناس حسابداری 86704744

اهم وظایف :

-          ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی دردفتر صدور برگه وانتقال آنها به دفاتر روزنامه .معین . اعتبارات وتعهدات ودفتر کل

-          تهیه وتنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی .چک.برگه های محاسباتی وکنترل حسابهای مربوطه به منظور رفع اختلاف

-          رسیدگی به پیش پرداخت ها وعلی الحساب ها واسناد ومدارک مربوطه از نظر رعایت واجرای قوانین و مقررات مالی

-          انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب .تهیه تراز عملیات. تهیه وتنظیم حساب ماهانه درموعد مقرر وامضای آنها

-          راهنمایی وکنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها وبررسی صورتحساب های تنظیم شده

-          نظارت ومراقبت درحسن اجرای بودجه برنامه ای

-          رسیدگی واظهارنظر واقدام در مورد مسائل وپرونده های مالی

-          شرکت درجلسات برنامه ای دانشگاه

-          کنترل ونظارت بر حسن اجرای آئین نامه وبخش نامه ها وقوانین ومقررات مالی

-          کنترل ونظارت بر کلیه امور جمع دار اموال