چشم انداز :

دانشكده بهداشت در راستاي تفكر ارتقاء سلامت و محور توسعه پايدار براين باور است تا با ارتقاء كمي و كيفي آموزش و پژوهش از درون بخشی و تعاملات ملي و بين المللي بتواند رتبه اول در سطح كشور باشد

رسالت : ( ماموريت )

دانشكده بهداشت به عنوان بخش آموزش و پژوهش علوم بهداشتي در دانشگاه علوم پزشكي ايران در راستاي ارتقاء سلامت عمومي جامعه و گسترش ارتباطات علوم بهداشتی تلاش مي نمايد.

  اهداف :

1.فراهم آوري آموزش عالي براي عامه مردم، دانشجويان ، متخصصين ، كاركنان بهداشتي و متوليان سلامت  جامعه

2.پيشنهاد اجرا و رهبري پژوهش كاربردي و بنیادی به منظور ارتقاء سلامت گروه هاي مختلف جامعه در سطح ملي

3.ارتقاء سلامت و سرويس هاي خدمات بهداشتي جامعه

4.ارائه راهكاري مبتني بر شواهد علمي به منظور سياست گذاري امور مرتبط با سلامت

5.انتشار و دسترسي به يافته هاي پژوهش و افزايش آگاهي هاي بهداشتي در جامعه و براي محققين

6.ارتقاء ساختار و توانايي پژوهشي دانشكده

    ارزشها:

ما برآنيم كه با مشاركت كليه همكاران دانشكده با نگاه نظام مند پژوهش هاي بنيادي و جامعه نگر را مبتني بر موازين اسلامي و فرهنگ ملي و اصول اخلاقي به انجام برسانيم.

فرصت ها:        

1- وجود صنايع متعدد در استان و منطقه

2- افزايش تقاضا براي پژوهش در صنعت

3- وجود دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه

4- وجود رسانه هاي گروهي محلي

5- موقعيت جغرافيايي شهر تهران بعنوان پايتخت و استان

6- وجود دانشکده هاي مختلف و مرتبط

7- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان براي پژوهش

8- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان براي شركت در سمينارها و كنفرانس ها

9- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به ارتباطات برون پژوهشي دانشگاهي

10-  تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به ارائه مقالات ونشردرمجلات معتبرو ترويجي

11- تمايل زياد اساتيد و دانشجويان به شركت در برنامه هاي رسانه هاي جمعي

12- ايجاد تفاهم نامه ها با مراكز تحقيقاتي

نقاط قوت:

1- توانايي گسترش دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارتقاء دوره هاي فعلي

2- وجود اساتيد با تجربه، فرهيخته و متعهد

3- برگزاري به موقع شوراهاي پژوهشي دانشكده

4- وجود کارکنان و کارشناسان متعهد و با تجربه

5- هماهنگي واحدها و گروههاي مختلف دانشکده (همکاري درون بخشي)

6- وجود کميته پژوهش هاي دانشجوئي در دانشکده و کانونهاي دانشجوئي در هر يک از رشته هاي تحصيلي

7- افزايش قابل توجه طرحهاي تحقيقاتي در دانشکده

8- ارتباط صميمي و انساني بين کارکنان و اساتيد و مديريت

9- بازتاب عملكردي بين كاركنان و اساتيد و مديريت

10- وجود تخصص هاي مرتبط با صنعت در دانشکده

11- وجود کتابخانه تخصصي

12- وجود و امکان گسترش آزمايشگاههاي متعدد

13- جذب دانشجويان با رتبه هاي بالاي كشوري

14- حضور دانشجويان MPHبا گرايشات مختلف

15- امكان پژوهشهاي بين بخشي در قالب جذب دانشجويان MPH

16- دانشجويان تحصيلات تكميلي

17- وجود اساتيد با رتبه علمي بالاتر از ميانگين كشوري

18 –حضور دانشجويان از قوميت هاي مختلف