ریاست دانشکده : آقای دکتر مهدی فرزادکیا 
 
رتبه علمی
:استاد

دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط سال 1377از دانشگاه علوم پزشکی تهران

استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه 

عضو هیئت ممتحنه وارزشیابی رشته مهندسی بهداشت محیط

سمت فعلی : ریاست دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

سمت های قبلی :معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه ،معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت ،معاون آموزشی دانشجویی دانشکده بهداشت

آدرس پست الکترونیک
: mahdi.farzadkia@gmail.com                                   

مسئول دفتر:سرکار خانم اعظم وزیریان

شماره تماس :88607941-88607945