مسئول آزمایشگاه  بهداشت محیط :                                                   

 جناب آقای دکتر مجید کرمانی                                                      

شماره تماس :86704627              

 

 

 

 

         

 

 

کارشناس آزمایشگاه  : 

 جناب آقای حسن پورمسلمی

شماره تماس :86704690                  

 

 

تکنسین آزمایشگاه 

جناب آقای مهرداد شاهپری                       

شماره تماس : 86704690

 

امکانات آزمایشگاهی:

1.       آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

2.       آزمایشگاه میکروبیولوژی

3.       آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

4.       آزمایشگاه هیدرولیک

 

آزمایشگاه شیمی آب و فاضلاب

                                                           

                                                              

                                                                 

 

اتاق پایلوت

آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضلاب