دوشنبه ٠٣ تير ١٣٩٨

 

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

 دکتر محمد رضا وفا

دكتري(PhD) علوم تغذيه‏، گرايش اپيدميولوژي

تلفن : 86704743                                   فاكس: 88622707

E-mail: rezavafa@yahoo.com

 

تحصيلات:

·        كارشناسي علوم تغذيه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  

·        كارشناسي ارشد علوم بهداشتي در تغذيه: دانشگاه علوم پزشكي تهران 

·        دكترا: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  

Scholarships: In Harvard School of  Public Health. 2001-2002. Boston, USA.

پست فعلي:

معاون پژوهشی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392

 

لينک هاي مفيد