معاون آموزشی دانشکده بهداشت 

  آقای دکتر ایرج علیمحمدی

 

تحصیلات :

  • دکترای تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1384
  • کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،   1375
  • کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،   1368

سوابق کاری :

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از سال 1379-1377
  • عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1385
  • معاون آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1392

نشانی الکترونیک : irajali2001@yahoo.com