پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
حضور و غیاب

مسئول حضور و غیاب: شهلا شیرخان

شماره تماس:‌ 43651407

شرح وظايف:

 

 • تهیه لیست کارکرد حقوق اعضاء هیئت علمی و کارکنان جهت پرداخت حقوق
 • تهیه گزارش ماهانه جهت اضافه کار کارکنان
 • تهیه لیست اضافه کار مطابق گزارش ماهانه
 • ثبت مرخصی پرسنل خدمات در سیستم به صورت روزانه
 • تهیه ساعات عملکرد اعضاء هیئت علمی جهت ترفیع پایه و ذخیره مرخصی سالانه
 • کنترل و تهیه گزارش میزان غیبت و تاخیر و تعجیل ماهانه کلیه پرسنل
 • کنترل و تهیه گزارش میزان مرخصی ساعتی ماهانه کلیه پرسنل
 • بررسی و راهنمایی اعضاء هیئت علمی جهت اصلاح ساعات عملکرد به منظور ترفیع پایه مربوطه
 • تهیه گزارش کامل هر شش ماه از حضور و غیاب اعضاء هیئت علمی و کارکنان
 • محاسبه مانده مرخصی اعضاء هیئت علمی و کارکنان
 • صدور ابلاغ مانده مرخصی اعضاء هیئت علمی و کارکنان
 • انجام امور مربوط به مرخصی استعلاجی و تهیه مکاتبات مربوطه
 • تهیه گزارش های درخواستی مسئول مربوطه
 • تهیه کلیه مکاتبات ارجاعی از سوی مقام مافوق
 • انجام دیگر امور محوله از سوی مقام مافوق