دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
رابط رفاهی

نام و نام خانوادگی: معصومه مرادیان

تلفن داخلی: 619

شرح وظایف:

  • انجام كارهاي مربوط به رفاه و تعاون كاركنان
  • انجام امور مربوط به دانش آموزان ممتاز
  • امور مربوط به سهمیه تسهیلات بانکی پرسنلدانشکده
  • امور مربوط به سهمیه مسافرتی پرسنل دانشکده
  • بيمه خدمات درماني و تكميلي كليه پرسنل