سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦
شورای اداری

اهداف شورا:   

  • هماهنگي در امور اجرايي دانشکده
  • بررسي مشکلات کارکنان
  • اجرايي کردن نظام اداري و مالي در دانشکده  (منظور آيين نامه ها و دستورالعمل ها)
  • ارتقاء روشهاي کار اداري
  • افزايش مشارکت کارکنان در اداره امور دانشکده

 

اعضاي شوراي اداری

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

خانم دكتر رفيعي

رئيس دانشكده

2

خانم دكتر سيدفاطمي

مدير تحصيلات تكميلي

3

خانم سيدالشهدائی

معاون اداری و مالی

4

خانم احمدی

معاون فرهنگی و امور دانشجويی

5

خانم دكتر اكبري

معاون پژوهشی

6

خانم دکتر بریم نژاد

معاون آموزشی

7

خانم کاشانی

رئیس امور اداری

8

آقاي صادقی

مسئول تاسیسات

9

خانم قمری

رئیس کتابخانه

10

خانم محقق

رئیس اداره آموزش

11

خانم حضرتی

رئیس حسابداری

12

خانم پورمرتضی

مسئول روابط عمومی

13

خانم رهنمائی

مسئول وب سایت و راهبر اتوماسیون

14

خانم یوسف زاده

مسئول واحد انفورماتیک و شبکه

تاریخ جلسات: 

این شورا ماهی یکبار در روزهای یکشنبه تشکیل می شود.