چهارشنبه ٠١ شهريور ١٣٩٦
معرفی

مسئول برنامه ريزي بالینی مامایی: زهرا روزبهانی

شماره تماس مستقیم:‌ 88208195

شماره داخلی:‌ 43651316 داخلی 316

شرح وظايف:

 • دريافت برنامه آموزشی و تعیین کد دروس از اداره آموزش دانشکده
 • مشاوره و اخذ نظرات و پيشنهادات از معاونت آموزشی و مدير گروه مامایی در مورد نحوه آرایش تعداد واحد و زمانبندی دروس ارائه شده
 • تایید نهایی دروسی که در نیمسال مورد نظر باید ارائه شوند توسط معاونت آموزشی
 • تنظيم برنامه دروس نظری  و بالینی
 • تنظیم و ارسال نامه درخواست استاد به مدیران گروه های مرتبط با محتوای دروس، پيگيری ودریافت پاسخ درخواست ها
 • گروه بندی دانشجویان جهت تقسیم در کلاسها و کارآموزی ها
 • هماهنگی و تعیین کلاس دروس نظری
 •  هماهنگی با بيمارستانها و مراکز آموزشي بهداشتي درمانی جهت دريافت ظرفيت دانشجو
 • ارسال برنامه قطعی به معاونت ها، بيمارستانها و مراکز بهداشت و مديران گروههاي آموزشي دانشكده
 • هماهنگی با مديران گروه ها در مورد انتخاب محيط های آموزشی مناسب کارآموزی
 • درخواست سرويس رفت و آمد مورد نياز برای هر مرکز و ارسال آن جهت برآورد تعداد سرويس مورد نياز به معاون اداری و مالی
 • بازديد از  کلاس ها و مراکز بهداشتی و درمانی به منظور بررسی محيط آموزشی دانشجويان
 • گزارش بازديد به معاونت آموزشی و مدیر گروه
 • بازديد از محيط های آموزشی، درمانی و بهداشتی به همراه معاونت آموزشی و مديران گروه های مربوطه و ايجاد تعامل بين مديريت دفاتر پرستاری و مديريت مراکز بهداشتی و درماني با معاونت آموزشی برای پيشبرد اهداف آموزشی قبل از شروع هر ترم تحصيلی
 • تغيير و جابجائی برنامه دانشجويان به دلايل منطقی که از طريق اداره آموزش به مسئول برنامه ريزی منعکس می گردد و انعکاس آن بصورت کتبی به مديران گروه ها
 • برنامه ريزی خاص جهت دانشجويان مهمان يا دانشجويانی که به دلايلی با برنامه کلی هماهنگ نيستند و از طريق اداره آموزش معرفی شده و منع قانونی ندارند