جمعه ٠٣ خرداد ١٣٩٨
کمیته تحول اداری


 

نظارت و پیگیری فعالیت کارگروه های اجرایی تحول اداری شامل:

  • کار گروه اجرایی آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • کار گروه اجرایی طرع توسعه تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
  • کار گروه اجرایی مدیریت بهره وری و اصلاح الگوی مصرف
  • کار گروه اجرایی تحقیقات کاربردی
  • کار گروه اجرایی نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها
  • کار گروه اجرایی توسعه کارآفرینی