سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
انبار

مسئول انبار: هادي فارسي نژاد

شماره تماس: 43651110

شرح وظايف:

 • تحويل گرفتن اجناس خريداري شده و مورد نياز سازمان و رسيدگي طبق اسناد و مدارك خريد
 • صدور قبض انبار يا برگ رسيد جنس به انبار پس از تحويل گرفتن كالا
 • صدور حواله انبارهنگام تحويل دادن كالا
 • صدور حواله مرجوعي برگشت از خريد و ساير فرم هاي مشابه
 • مراقبت و نگهداري كالاها از سرقت، صدمه، حادثه و غيره
 • صدور برگ درخواست خريد كالا در صورت لزوم
 • ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و كارت هاي انبار
 • طبقه بندي، تنظيم و كدگذاري كالا و اجناس
 • ارائه گزارشات لازم به مقامات ذيربط
 • بايگاني اسناد و مدارك مربوط به انبار و تهيه كارت براي هر يك از اقلام انبار
 • به طوركلي انباردار بايد با اصول و روش هاي نوين انبارداري آشنا شده تا هميشه يك سيستم انبارداري كارا و به هنگام داشته باشد
 • شماره گذاري اموال پلاك و تحويل آنها به پرسنل
 • نگهداري ليست برداري و آمارگيري اموال موجود در واحد زير مجموعه
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق