دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
تاسیسات

مسئول تاسيسات: امير صادقي كرمانشاهي

شماره تماس: 43651301

شرح وظايف:

 • نسبت به انجام امور فنی ونگهداری تاسیسات از قبیل آب و برق، فاضلا ب وتهویه مطبوع اقدام نماید.
 • بر امر لوله کشی وتعمیر وسایل تاسیساتی نظارت و همکاری نماید.
 • بر تهیه قطعات یدکی ونصب و تعمیر موتورها و پمپ ها و سایر دستگاه های حرارتی اقدام نماید.
 • در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و برنامه های تعمیر و نگهداری دستگاه های حرارتی اقدام و همکاری نماید.
 • بر حسن اجرای وظایف تکنسین ها و مکانیسین های مربوطه نظارت و راهنمائی های لازم را بعمل آورد.
 • جهت اجرای صحیح مقررات ایمنی و حفاظتی کنترل های لازم را مبذول نماید.
 • بر کار تکنسین های تاسیسات نظارت نماید.
 • کلیه امور مربوطه به اجرای پروژه های تاسیساتی را انجام دهد.
 • نسبت به اجرای صحیح نقشه های طراحی شده اقدام نماید.
 • نسبت به زمانبندی عملیات اجرائی پروژه های تسیساتی اقدام نماید.
 • در صورت لزوم نسبت به تغییر نقشه های در دست اقدام پیشنهاد ارائه نماید.
 • نسبت به برآورد کلیه مواد و اجناس مورد لزوم جهت اجرای پروژه ها اقدام نماید
 • نسبت به بررسی فنی جهت اجرای پروژه ها و امضاء صورتجلسه تحویل پروژه های پایان یافته اقدام نماید.
 • نسبت به اجرای عملیات و کارهای تاسیساتی از مرحله پیاده کردن نقشه تا پایان کار اقدام نماید.
 • نسبت به بهره برداری از تاسیسات حرارتی و برودتی اقدام نماید
 • در مورد آماده نگهداشتن وسایل تاسیساتی به طور مستمر اقدام نماید.
 • نسبت به تشخیص عیوب و رفع نقص تجهیزات ساختمانی اقدام نماید.
 • نسبت به تعمیر و تعویض و نصب قطعات فرسوده دستگاه ها اقدام نماید.
 • از کلیه دستگاه ها و تجهیزات ساختمانی به منظور اطمینان از کارکرد صحیح آنها آزمایش بعمل آورد.
 • با نظارت مقام مافوق نسبت به تهیه صورتمجلس به اتفاق پیمانکار و رسیدگی به صورت وضعیت های تاسیساتی اقدام نماید.
 • مقررات ایمنی و حفاظتی را در حین انجام کار رعایت می نماید.
 • بر انجام امور تعمیرات و نگهداری از ساختمان های مورد بهره برداری اعم از جزئی و کلی با همکاری کارشناسان تکنسین های ساختمان و تاسیسات نظارت نماید.
 • جهت بهره برداری بهینه از فضاهای موجود ساختما نها و تاسیسات بررسی های لازم را بعمل آورده و پیشنهادات اجرایی ارائه نماید.
 • نسبت به تایید پرداخت فاکتورها وحق الزحمه پیمانکاران اقدام نماید.
 • در زمینه وسایل و قطعات مورد نیاز کلیه دستگاه های تاسیساتی (حرارتی، برودتی، آبرسانی و برق) مطالعه و بررسی نماید.
 • در امر تعمیر، نگهداری وکنترل دستگاه های شوفاژ، تهویه ، کولرها و.... نظارت و همکاری نماید.
 • از کلیه امور انجام شده برای مقام مافوق گزارش تهیه می نماید.
 • سایر امور مربوطه را برابر قوانین ومقررات وطبق نظر مقام مافوق انجام می دهد.