دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
دبیرخانه

مسئول دبيرخانه: فرنوش رهنمائی

شماره تماس: 43651319 داخلی 319

شرح وظايف:

 • ثبت نامه های وصول شده
 • ثبت نامه های ارسالی
 • ارجاع نامه های داخلی و ارسالی و تفکیک نامه و ضمائم آن
 •  ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه
 •  تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 •  دریافت دستور و برنامه کار از رئیس اداره امور اداری
 • کنترل ضمائم نامه های وارده و صادره و رفع نواقص آن
 •  تحویل تمام نامه های صادره به نامه رسان وکنترل آن
 • کنترل و نظارت بر تمام مکاتبات داخل و خارج از دانشکده
 • بررسی نامه های پستی و آماده سازی جهت پست
 • ارسال اطلاعیه و بخشنامه و دستورهای مندرج در هامش نامه ها به واحدهای تابعه دانشکده
 • پاسخ گویی به ارباب رجوع
 • دریافت و ارسال فکس
 • تهیه گزارشات مورد نیاز مافوق
 • نظارت بر انجام امور دبیرخانه

 


نامه رسان: پرويز ميرزايي- اکرم صالحی

شماره تماس: 43651317 داخلی 317

شرح وظايف:

 • نامه های وارده و صادره را مطالعه نموده و سپس به ترتیب ثبت و الصالق سوابق مربوطه را توسط متصدیان ذیربط می دهد.
 • نامه های ماشین شده را مطالعه و در ثبت و ارسال نامه ها نظارت مستمر می نماید.
 • کلیه نامه های وارده را پس از مطالعه تفکیک نموده پس از قید شماره واحد مربوطه جهت ارسال به مامور مربوطه تحویل  می دهد.
 • نامه های صادره را تفکیک نموده و پس از الصاق ضمائم جهت ارسال به متصدی مربوطه تسلیم می نماید.
 • سایر امور مربوطه را برابر قوانین و مقرات طبق دستور مقام مافوق انجام می دهد.