پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
بایگانی

مسئول بايگاني: عشرت خوشدل كرماني                                                     

شماره تماس:‌ 43651413 داخلی 413

شرح وظايف:

 

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه.
 • تقسیم کاربین بایگانهای تحت سر پرستی و بررسی کار آنها.
 • همکاری درتعیین خط مشی و سیستم بایگانی برابر نیازهای اداری باتوجه به روشهای گوناگون بایگانی.
 • تهیه پیش نویس ها وخلاصه پرونده های خواسته شده.
 • تهیه کارد کیس برای بایگان و نگاهداری دفتر اندکس یا کارتهای مخصوص بایگانی و تعیین شماره مخصوص هر یک از پرونده ها.
 • صدور دستورها و آموزشهای لازم برای درست کردن پرونده های تازه.
 • نگاهداری نامه هایی که تاریخ پیگیری و اقدام آنها تعیین شده و ارسال به موقع آن به واحد اقدام کننده.
 • نظارت برتحویل پرونده ها به واحد های در خواست کننده.
 • نظارت بر تحویل پرونده های پایان یافته به بایگانی راکد.
 • نظارت بر نگاهداری و بایگانی پرونده های محرمانه و اسناد مطابق مقررات.
 • نظارت بر صورت برداری، طبقه بندی و کدگذاری و بایگانی پرونده ها برابر مقررات.
 • تهیه گزارش های لازم برای سرپرست مربوطه.
 • انجام دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام ما فوق.

کارمند بایگانی: مینا نظر الهوئی

شماره تماس: 43651414 داخلی 414