دوشنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٨
کارگزینی

مسئول کارگزینی: لیلا فضائلی                                                      

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

شماره تماس: 43651404

شرح وظايف: 

  • دريافت دستور و برنامه كار از رئيس اداره امور اداري
  • راهنمايي، تقسيم و ارجاع كار بين كارگزينهاي تحت سرپرستي
  • تهيه و تنظيم گزارشهاي لازم براي ارائه رئيس اداره امور اداري
  • پاراف و تأئيد كليه كارهاي ارجاع شده به كارگزينها
  • انجام ديگر كارهاي مربوطه برابر دستور مقام مافوق