پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
رئیس امور اداری

مسئول امور اداری: الناز کاشانی                                     

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی- منابع انسانی

شماره تماس: 43651403 

شرح وظايف: 

 • انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مرجع ذی ربط.
 • تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی پیشنهاد آن به مرجع ذیربط جهت تائید
 • انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
 • جمع آوری و تجزيه و تحليل اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداری و استخدامی و نظارت بر حسن اجرای آن
 • تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای سازمان متبوع
 • راهنمایی كاركنان تحت سرپرستي و سازماندهي فعاليت‌هاي مربوطه و تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت واحدهاي تحت سرپرستي
 • ایجاد زمینه های مناسب برای جذب نیروی انسانی متعهد و متخصص و کارآمد و نگهداری نیروهای لایق و شایسته موجود
 • شركت در كميته ها ، سمينارها و جلسه هاي مختلف و گزارش هاي لازم جهت استحضار مقام محترم اداری و مالی دانشكده
 • هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها، هدف های مورد نظر و خط مشی کلی تعیین شده
 • صدور دستورات لازم بمنظور ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت سرپرستي
 • نظارت بر حسن انجام امور كارگزيني كاركنان برابر قوانين و مقررات استخدامي
 • نظارت بر حسن امور بانک های اطلاعاتی و تهیه آمار های پرسنلی
 • بررسي و كنترل نامه‌هاي تهيه شده و پاراف آنها
 • بررسي و رسيدگي به امور حضو و غياب، عملکرد و ترفیعات
 • گردآوری قوانین و مقررات کارکنان و اعضاء هیات علمی
 • نظارت بر حسن اجراي امور مربوط به سيستم جامع پرسنلي
 • دريافت دستور و برنامه كار از معاونت اداری و مالی دانشكده
 • نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي
 • شرکت در جلسات و مطرح کردن خط مشی های اموراداری
 • نظارت و سرپرستي امور دفتری و بایگانی
 • تهیه گزارشات لازم و ارسال آنها جهت مافوق
 • تهيه و تنظيم قراردادها و شرکت در مناقصات
 • نظارت بر کليه کارهای عمومی