امور دانشجویی

مسئول واحد: خانم عیوضی

تلفن: 4590

فرايند كاري واحد امور دانشجويي

 

-1 دريافت تعهد نامه محضري از دانشجويان متقاضي دريافت وام هاي دانشجويي و بررسي آنها و ارسال آن به معاونت

دانشجويي و فرهنگي دانشگاه جهت اسكن و پس از بازگشت آنها ، نگهداري در آرشيو امور دانشجويي

-2 تهيه ليست دانشجويان متقاضي دريافت كمك هزينه تحصيلي و ارسال آن به معاونت دانشجويي دانشگاه

-3 تهيه ليست متمم كمك هزينه تحصيلي

-4 تنظيم فرم وام ضروري و وديعه مسكن دانشجويان متقاضي و ارسال فرم ها به معاونت دانشجويي دانشگاه

-5 تنظيم مدارك و تهيه ليست دانشجويان متقاضي دفترچه بيمه خدمات درماني و ارسال آن به معاونت دانشجويي دانشگاه و

تحويل دفترچه بيمه به دانشجويان متقاضي

-6 اطلاع رساني به دانشجويان در مورد فعاليتهاي واحد امور دانشجويي

-7 تعويض قفلهاي خراب كمدهاي دانشجويي

-8 تحويل كمدها به دانشجويان متقاضي

-9 هماهنگي سرويسهاي رفت و آمد دانشجويي

-10 داشتن ارتباط مستمر كارشناسان اين واحد با كارشناسان معاونت دانشجويي دانشگاه

-11 صدور فرم اعلام وضعيت بدهي براي دانشجويان فارغ التحصيل

-12 دريافت فرم نهايي وضعت بدهي دانشجويان كه از طرف امور دانشجويي دانشگاه صادر ميشود جهت بايگاني در پرونده

دانشجو

-13 معرفي دانشجويان ميهمان و انتقالي به امور دانشجويي دانشگاه جهت دريافت كارت دانشجويي و تغذيه

-14 همكاري با اداره امتحانات در برگزاري امتحانات

-15 همكاري با اداره امور خوابگاهها

-16 معرفي دانشجويان به اداره امور خوابگاهها

-17 ارسال گواهي كار دانشجويي دانشجوياني كه در اين حوزه فعاليت ميكنند.

-18 ارتباط با واحد تربيت بدني دانشگاه

-19 اطلاع رساني به دانشجويان مقاطع ناپيوسته در مورد مشخص كردن وضعيت بدهي مقطع گذشته

-20 توزيع پرسشنامه مسابقات فرهنگي بين دانشجويان،جمع آوري و ارسال پاسخنامه آنها به معاونت فرهنگي دانشگاه

-21 توزيع پرسشنامه مسابقه فرهنگي كتابخواني بين دانشجويان،جمع آوري و ارسال پاسخنامه ها به معاونت دانشجويي

دانشگاه

-22 توزيع كتاب جهت مسابقه كتابخواني بين دانشجويان

-23 توزيع گل بين دانشجويان به مناسبت روز دانشجو

-24 اطلاع رساني حج عمره دانشجويي

-25 اطلاع رساني جهت انتخاب دانشجوي نمونه،توزيع فرم به دانشجويان واجد شرايط،امتياز بندي و ارسال نتايج به معاونت

فرهنگي دانشگاه

-26 همكاري در برگزاري جشن دانشجويان جديدالورود

-27 توزيع فيلم جشن روز علوم آزمايشگاهي بين دانشجويان شركت كننده

-28 توزيع روپوش سفيد بين دانشجويان

-29 اطلاع رساني برنامه هاي فرهنگي معاونت دانشجويي دانشگاه به دانشجويان دانشكده

قابل ذكر است كليه اموري كه در بالا شرح داده شد به صورت كلي ميباشد و جزئيات بيشتر شفاهي ميباشد.دانشجويان در هر

مراجعه به امور دانشجويي به طور كامل در مورد مسئله مورد مراجعه توجيه ميشوند كه اين منوط به توضيحات كامل

كارشناسان اين واحد به دانشجويان ميباشد.بيشتر فعاليتهاي اين واحد به صورت مشاوره اي و محاوره اي ميباشد.

پیوندهای سریع