معرفی ریاست
                                                                                                      
 

                                                                                                  

دکتر فرزاد شیدفر

CV

مرتبه علمی :  استاد

رشته تحصیلی : علوم تغذیه

گروه آموزشی : تغذیه

تلفن تماس: 86704711

 
                                                                                                 
پیوندهای سریع