واحد سمعی بصری

 ابوالفضل قاسمی کارشناس علوم کتابداری واطلاع رسانی

                   مسئول واحد سمعی بصری

                         تلفن : 86704519

معرفی واحد:

این واحدمجهزبه ابزارووسایل کمک آموزشی وامکانات صوتی وتصویری پیشرفته است.

ازوظایف عمده آن ارائه خدمات فنی ، برگزاری سمینارها وجلسات ، کارگاهها، مناسبت های مختلف و....

رئوس فعالیتها :

-          بررسی ونظارت فنی به سیستم ها ودستگاههابطورمستمروروزانه

-          اماده نگه داشتن وسایل وتجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری  براورد ونیازسنجی رفع نواقص وپاسخگویی به نیازهای اساتیدودانشجویان.

-          شناسایی وبرطرف کردن عیبها ی سیستمها ودستگاهها درحین کلاس درس با همکاری بخش کامپیوتر دانشکده

-          مطلع ساختن معاونت پژوهشی دانشکده برای وسایل مورد نیاز کمک آموزشی

-          هماهنگی برای نصب نرم افزار درطول زمان برحسب نیاز

-          آموزش توجیهی برای فراگیری مقدماتی ازابزارهای تکنولوژی آموزشی با وسایل موجود ( مبانی روشها وکاربرد)

-          تهیه عکس واسلاید از مجموعه دانشکده کادرعلمی وفعالیتهای ساختمان جهت مستند سازی ونگهداری درآرشیو

-          عکاسی ، صوت وتصویر، میکس ، فیلم ومونتاژونورپرازی

-          همکاری با گروههای تحقیقاتی درصورت درخواست برای تهیه فیلم مستند برای آموزش دانشجویان درچارچوب مقررات

-          حضور به موقع درصورت بروزمشکل برای سیستمها و رفع انها درحین ساعات درس

امکانات و تجهیزات

کلاسهای درس فعلی دارای 12 کلاس مجهزبه سیستم کامپیوتری وویدئوپروژکتور واورهد

پنج آزمایشگاه مجهزبه سیستم کامپیوتری و پخش مواددیداری وشنیداری

سالن جلسات : دارای سیستم میکروفن کنفرانس وامکانات صوتی وتصویری پیشرفته وپرده برقی بایک عددوایت برد الکتونیکی گردان .

خدمات عمومی

-          راهنمایی دانشجویان جهت استفاده ازامکانات وابزارهای مدرن کمک آموزشی

-          عکسبرداری ازنمونه های تحقیقاتی درسالن تشریح برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ودکتری

-          در امانت گذاشتن تجهزات نمایش پرتابل ازقبیل ویدئو ، vcd  - speaker -  visualizer   به گروه درخواست کننده درمکانهای درنظرگرفته شده .

-          کارگاه برای تعمیر و سرویس وعیب یابی وسایل کمک اموزشی که درهنگام کاردچاراسیب می شوند

-          سرویس کلی سیستمها ودستگاهها درپایان ترم براساس زمان بندی ومرمت وسایل صدمه دیده

پیوندهای سریع